โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

จำนวนเด็ก ๖๐ คน

เป็นห้องเรียน ห้องทดลองแนวการศึกษาแบบมอนเตสซอรี และกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ
 
และส่งเสริมเสรีภาพแบบซัมเมอร์ฮิล สำหรับเด็กวัย ๓ ขวบครึ่ง - ๖ ขวบครึ่ง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนกระตุ้นให้เด็ก ๆ เรียนด้วยความสุขความ สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมและ

ประสบการณ์หลากหลาย ทั้งศิลปะ ดนตรี โยคะเด็ก งานไม้ ของเด็กเล่น งานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย และกีฬา

เชื่อมกับการพัฒนาสมองของเด็ก

 ความสุข ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยอิสระ 
ความดี ที่เกิดจากการกระทำด้วยตนเอง
ความเก่ง ที่เกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญ


โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ในที่ดินของมูลนิธิเด็ก โดยกองทุนสานรักและโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัว สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น พร้อมทำถนน ทำรั้วและถมที่ใหม่ โดยประธานมูลนิธิเด็ก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กับประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นผู้นำพิธีเปิดและมอบอาคาร

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเด็กด้อยโอกาส กำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานให้การศึกษา และเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา โดยเห็นว่าเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

  โดยเด็กอยู่แบบประจำกินนอน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๖๐ คน และให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ ซึ่งมี ๔ ห้องเรียน โดยชั้นอนุบาลจะเรียนแบบคละอายุ ๓.๖ - ๗ ปี

  โรงเรียนฯ ได้นำ ๓ แนวคิด ของตะวันตกกับตะวันออกมาปรับใช้ในการจัดการและการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่
แนวคิดพุทธศาสนา คือ เป็นการนำหลักสมาธิและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อเกิดปัญญา โดยพิจารณาปัจจัยภายในของตัวเด็กเป็นสำคัญ และเสริมด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก โดยเชื่อในเรื่องปัจจัยภายในของความเป็นกุศลที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการเรียนรู้กับความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ที่พ้นไปจากการใช้อำนาจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีเมตตา กรุณา และปัญญาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวกำกับตามหลักไตรสิกขา

  แนวคิดมอนเตสซอรี่ คือ โดยยึดหลักความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่ได้รับการศึกษาโดยคนอื่น ตัวของเขาเองจะต้องเป็นคนทำให้เกิดขึ้นเอง เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดโดยการอนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  แนวคิดซัมเมอร์ฮิล คือ การให้เสรีภาพในการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก ด้วยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการเล่นของเด็กไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของเด็กให้เหมาะสมกับโรงเรียนและครู

  เหตุที่เลือก ๓ แนวคิด เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสมองกับหัวใจให้สัมพันธ์กันจนเกิดสติปัญญา ความสงบและสันติสุขของมนุษยชาติ

  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลฯ ยังจัดกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สอดคล้องกับอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก เมื่อเด็ก ๆ จบชั้นอนุบาลแล้ว จะถูกส่งไปเรียนต่อระดับประถมศึกษาตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของเด็ก แต่ละคน
  ขอเชิญชวนผู้บริจาคทุกท่านสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ตามโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็ก อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้ พวกเขาจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมอง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

รายการเลี้ยงอาหารโครงการโรงเรียนอนุบาล สานรัก (เด็กอายุ 3.6 ปี - 7 ปี)

สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 จำนวนเด็กโดยประมาณ 60 คน

  หากท่านมีความประสงค์จองเลี้ยงอาหารเด็ก ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
โทร 097-2130647, 097-2130648, 063-1500060 ทุกว้นไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 09.00 17.00 น. หรือติดต่อมูลนิธิเด็ก โทร 02-814-148 1 ถึง 7 ไนวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

  รายการเลี้ยงอาหารโครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก (เด็กอายุ 3.6 - 7 ปี) สถานที่ พุทธมณฑล สาย 4 จํานวนเด็ก 60 คน

• อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 1,500 บาท
• อาหาร 3 มื้อ 4,500 บาท
• ผลไม้ 1 มื้อ 800 บาท
• นม 1 มื้อ 800 บาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กด้อยโอกาส
โดยการบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กกับมูลนิธิเด็ก
แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวดๆ ละ 6 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจํานง
ส่งมาให้ทางมูลนิธิเด็กทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรก และครั้งต่อๆ ไป

เมื่อท่านแจ้งความจํานงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่ง ประวัติพร้อมรูปถ่าย ไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด
หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก 6 เดือนต่อมา
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมรูปถ่ายของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้
ในกรณีเด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น พ้นจากความดูแลของเรา
ทางมูลนิธิเด็กจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน
เพื่อให้ท่านพิจารณาและตัดสินใจว่าจะบอกรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่
ในกรณีของเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก
เด็กคนหนึ่งๆ จะต้องมีผู้อุปการะรายอื่นๆ ร่วมด้วย 
เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่มูลนิธิเด็กรับภาระอยู่

และท่านสามารถมาเยี่ยมเด็กได้ แต่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยและแสดงอาการสนิทสนมด้วย
นอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านได้เขียนจดหมาย
 เพื่อให้เด็กทําความรู้จักอยู่สม่ําเสมอ ความเป็นกันเองย่อมเกิดขึ้น
แน่นอนว่าถ้าท่านมาเยี่ยมเด็ก กรุณาอย่าถามเรื่องเก่าๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็ก
เพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

ทางเราต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส ให้เติบโต งดงาม ตามวัย
จนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มอุปการะเด็ก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก