วิธีการบริจาค

 

ท่านสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับเด็กๆ ผู้ยากไร้ โดยการสนับสนุน 
โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็ก ด้วย วิธีการบริจาค ดังต่อไปนี้
 ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิเด็ก สั่งจ่าย ปณ.กระทุ่มล้ม 73220
 เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเด็ก หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี มูลนิธิเด็ก ดังต่อไปนี้


 ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี 
  • ไทยพาณิชย์    เพชรเกษมซอย 114   115-2-14733-0  
   
  • กสิกรไทย  พุทธมณฑลสาย 4   261-2-84481-2  
   
  • กรุงเทพ  หนองแขม   236-0-30989-8  
   
  • กรุงไทย  เพชรเกษม 91   732-1-25298-1  

 

 

  กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร และ PromptPay กรุณาแจ้งกลับให้สํานักงานกลางมูลนิธิเด็กทราบด้วยทุกครั้ง
(ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ผู้บริจาคสะดวก) 
• โดยส่งสําเนาใบโอนเงินทางโทรสาร (Fax) 02-814-0369 
• หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 02-814-1481-7
• หรือแจ้งผ่าน Email : donation@ffc.or.th
• หรือแจ้งผ่าน Line : @ffcthailand 

  เพื่อที่พนักงานที่มูลนิธิเด็กจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็ว บริจาคผ่าน Prompt Pay พร้อมเพย์
เลขที่บัญชี 0-9940-00177-80-1
 
  มูลนิธิเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลําดับที่ 55 ผู้บริจาคสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อน ในการคํานวนภาษีเงินได้ประจําปี ตามที่กฎหมายกําหนดได้
 
มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

TEL (662) 814-1481-7  FAX. (662) 814-0369
Mobile : 097-213-0647,  097-213-0648,  063-1500060
E-mail: donation@ffc.or.th

image