“เด็กไทยในวันนี้ยังคงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อ ๒๐ กว่าปีก่อน เด็กยังขาดความรัก ความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่
เพราะผู้ใหญ่ยังสับสนในบทบาทของตัวเอง และเกี่ยงที่จะแสดงบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อเด็ก"

รัชนี ธงไชย ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
 

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

จำนวนเด็ก ๑๒๔ คน

 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มีเป้าหมายเพื่อความสุขของเด็ก ๆ ใช้ปรัชญาการศึกษาชัมเมอร์ฮิล พุทธ มอนเตสชอรี่

และเกษตรกรรมธรรมชาติ

 เด็กที่รับเข้ามาเป็นเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กเปราะบางจึงต้องพื้นฟูและบำบัด

ไปพร้อมกับการให้เสรีภาพและการปกครองตนเอง มีพรหมวิหาร ๔ ในความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและครู

มีอิทธิบาท ๔ ในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีอริยสัจ ๔ เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดระหว่างครูและเด็ก

ในการแก้ปัญหาของชุมชนหมู่บ้านเด็ก มรรค ๘ ในการพัฒนาคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้พลังงานแสงแดด ใช้ปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพในการทำเกษตร

แยกขยะโดยบางประเภทนำไปรีไซเคิล บางประเภทขาย บางประเภททำปุ๋ย หวังให้เป็นโรงเรียน

Zero Waste และสร้างป่าไม้ผลให้กลมกลืนกับป่าดั้งเดิม

 ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การเกษตร เป็นแหล่งความรู้ในการจัดการอาหารที่ใช้ทั้งความรู้ทางทยาศาสตร์และเกษตรปลอดภัย

พร้อมทั้งจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กทุกระดับ

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมงานของเล่นจากไม้ เฟอร์นิเจอร์ใช้ในโรงเรียนและมูลนิธิ

ต่อไปจะหารายได้จากงานที่ผลิต และผลิตกระดาษรีไชเคิล

 

  โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ณ ริมแม่น้ำแควน้อย เลขที่ ๓๑๖ หมู่ที่ ๓ ตําบลท่าเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปิดสอนได้ถึงระดับ ป.๑-ป.๖ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ เลขที่ อนุญาต. กจ.๑/๒๕๒๓

  ได้ย้ายมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตําบลวังดัง อําเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี บนเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ โดยมูลนิธิอินดา อิ่มจําเรียง ภังคานนท์ บริจาค ๑๕๑ ไร่ และมูลนิธิเด็กเป็นผู้บริจาคที่ดินอีก ๔๙ ไร่ พร้อมอาคาร และ บ้านพัก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘

  โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เป็นบ้านและโรงเรียนสําหรับเด็กด้อยโอกาส เช่น เด้กที่ถูกทารุณกรรม , เด็กกําพร้า , ถูกทอดทิ้ง , เด็กที่ครอบครัวแตกแยกและยากจน มาอยู่ประจํา กินนอนและรับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มี ศ.นพ. ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก ดํารงตําแหน่งเจ้าของโรงเรียนในนามมูลนิธิเด็ก มีนายพิภพ ธงไชย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ นางรัชนี ธงไชย เป็นผู้อํานวยการ ชุมชนแห่งนี้สามารถรับเด็กได้สูงสุดจํานวน ๒๕o คน  ขอเชิญชวนผู้บริจาคทุกท่านสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก ๆ ด้อยโอกาส ตามโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเด็ก อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็ก ๆ กลุ่มนี้ พวกเขาจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมอง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

  หากท่านมีความประสงค์จองเลี้ยงอาหารเด็ก ติดต่อ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
โทร 089-410-4427, 089-410-4429, 034-540900 ถึง 1 ทุกว้นไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 09.00 17.00 น. หรือติดต่อมูลนิธิเด็ก โทร 02-814-148 1 ถึง 7 ไนวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กด้อยโอกาส
โดยการบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กกับมูลนิธิเด็ก
แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวดๆ ละ ๖ เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจํานง
ส่งมาให้ทางมูลนิธิเด็กทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรก และครั้งต่อๆ ไป

เมื่อท่านแจ้งความจํานงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่ง ประวัติพร้อมรูปถ่าย ไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด
หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก ๕ เดือนต่อมา
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมรูปถ่ายของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะอุปการะเด็กต่อ ท่านสามารถแจ้งความจํานงมาที่มูลนิธิเด็กได้
หากเด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น พ้นจากความดูแลของเรา
ทางมูลนิธิเด็กจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน
เพื่อให้ท่านพิจารณาและตัดสินใจว่าจะบอกรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่
ในกรณีของเด็กที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กและโรงเรียนอนุบาลฯ
เด็กคนหนึ่งๆ จะต้องมีผู้อุปการะรายอื่นๆ ร่วมด้วย 
เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่มูลนิธิเด็กรับภาระอยู่

และท่านสามารถไปเยี่ยมเด็กได้ แต่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยและแสดงอาการสนิทสนมด้วย
นอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านได้เขียนจดหมาย
 เพื่อให้เด็กทําความรู้จักอยู่สม่ําเสมอ ความเป็นกันเองย่อมเกิดขึ้น
แน่นอนว่าถ้าท่านไปเยี่ยมเด็ก กรุณาอย่าถามเรื่องเก่าๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็ก
เพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

ทางเราต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส ให้เติบโต งดงาม ตามวัย
จนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มอุปการะเด็ก

 
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

โทร.089-410-4427, 089-410-4429, 034-540900 ถึง 1