โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

จำนวนเด็ก ๖๐ คน

เป็นห้องเรียน ห้องทดลองแนวการศึกษาแบบมอนเตสซอรี และกระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ
 
และส่งเสริมเสรีภาพแบบซัมเมอร์ฮิล สำหรับเด็กวัย ๓ ขวบครึ่ง - ๖ ขวบครึ่ง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้

เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนกระตุ้นให้เด็ก ๆ เรียนด้วยความสุขความ สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมและ

ประสบการณ์หลากหลาย ทั้งศิลปะ ดนตรี โยคะเด็ก งานไม้ ของเด็กเล่น งานประดิษฐ์เย็บปักถักร้อย และกีฬา

เชื่อมกับการพัฒนาสมองของเด็ก

 

ความสุข ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยอิสระ 
ความดี ที่เกิดจากการกระทำด้วยตนเอง
ความเก่ง ที่เกิดจากการฝึกฝนจนชำนาญ


โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ในที่ดินของมูลนิธิเด็ก โดยกองทุนสานรักและโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัว สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น พร้อมทำถนน ทำรั้วและถมที่ใหม่ โดยประธานมูลนิธิเด็ก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กับประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นผู้นำพิธีเปิดและมอบอาคาร

   โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับเด็กด้อยโอกาส กำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานให้การศึกษา และเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา โดยเห็นว่าเด็กทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

   โดยเด็กอยู่แบบประจำกินนอน รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๖๐ คน และให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึง อนุบาล ๓ ซึ่งมี ๔ ห้องเรียน โดยชั้นอนุบาลจะเรียนแบบคละอายุ ๓ ขวบครึ่ง - ๖ ขวบครึ่ง

   โรงเรียนฯ ได้นำ ๓ แนวคิด ของตะวันตกกับตะวันออกมาปรับใช้ในการจัดการและการเลี้ยงดูเด็ก ได้แก่

   แนวคิดพุทธศาสนา คือ เป็นการนำหลักสมาธิและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อเกิดปัญญา โดยพิจารณาปัจจัยภายในของตัวเด็กเป็นสำคัญ และเสริมด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก โดยเชื่อในเรื่องปัจจัยภายในของความเป็นกุศลที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และกระบวนการเรียนรู้กับความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ที่พ้นไปจากการใช้อำนาจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีเมตตา กรุณา และปัญญาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวกำกับตามหลักไตรสิกขา


   แนวคิดมอนเตสซอรี่ คือ โดยยึดหลักความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่ได้รับการศึกษาโดยคนอื่น ตัวของเขาเองจะต้องเป็นคนทำให้เกิดขึ้นเอง เด็กจะเรียนได้ดีที่สุดโดยการอนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

   แนวคิดซัมเมอร์ฮิล คือ การให้เสรีภาพในการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก ด้วยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการเล่นของเด็กไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของเด็กให้เหมาะสมกับโรงเรียนและครู

   เหตุที่เลือก ๓ แนวคิด เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสมองกับหัวใจให้สัมพันธ์กันจนเกิดสติปัญญา ความสงบและสันติสุขของมนุษยชาติ

   นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลฯ ยังจัดกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สอดคล้องกับอารมณ์และสติปัญญาของเด็ก เมื่อเด็ก ๆ จบชั้นอนุบาลแล้ว จะถูกส่งไปเรียนต่อระดับประถมศึกษาตามความเหมาะสม และสภาพปัญหาของเด็ก แต่ละคน
  ขอเชิญชวนผู้บริจาคทุกท่านสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ตามโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็ก อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็กๆ กลุ่มนี้ พวกเขาจะได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการอันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมอง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

รายการเลี้ยงอาหารโครงการโรงเรียนอนุบาล สานรัก (เด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง - 6 ขวบครึ่ง)

สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 จำนวนเด็กโดยประมาณ 60 คน

  หากท่านมีความประสงค์จองเลี้ยงอาหารเด็ก ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
โทร 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 ทุกว้นไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น. หรือติดต่อมูลนิธิเด็ก โทร 02-814-148 1 ถึง 7 ไนวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 - 17.00 น.

  รายการเลี้ยงอาหารโครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก (เด็กอายุ 3 ขวบครึ่ง - 6 ขวบครึ่ง) สถานที่ พุทธมณฑล สาย 4 จํานวนเด็ก 60 คน

• อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 1,500 บาท
• อาหาร 3 มื้อ 4,500 บาท
• ผลไม้ 1 มื้อ 800 บาท
• นม 1 มื้อ 800 บาทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กด้อยโอกาส
โดยการบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กกับมูลนิธิเด็ก
แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวดๆ ละ 6 เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจํานง
ส่งมาให้ทางมูลนิธิเด็กทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรก และครั้งต่อๆ ไป

เมื่อท่านแจ้งความจํานงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่ง ประวัติพร้อมรูปถ่าย ไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด
หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก 6 เดือนต่อมา
ทางมูลนิธิเด็กจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมรูปถ่ายของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้
ในกรณีเด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น พ้นจากความดูแลของเรา
ทางมูลนิธิเด็กจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน
เพื่อให้ท่านพิจารณาและตัดสินใจว่าจะบอกรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่
ในกรณีของเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก
เด็กคนหนึ่งๆ จะต้องมีผู้อุปการะรายอื่นๆ ร่วมด้วย 
เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่มูลนิธิเด็กรับภาระอยู่

และท่านสามารถมาเยี่ยมเด็กได้ แต่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยและแสดงอาการสนิทสนมด้วย
นอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านได้เขียนจดหมาย
 เพื่อให้เด็กทําความรู้จักอยู่สม่ําเสมอ ความเป็นกันเองย่อมเกิดขึ้น
แน่นอนว่าถ้าท่านมาเยี่ยมเด็ก กรุณาอย่าถามเรื่องเก่าๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็ก
เพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

ทางเราต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาส ให้เติบโต งดงาม ตามวัย
จนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

 

คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มอุปการะเด็ก

image
สืบสานวัฒนธรรม
image
เล่น + เรียน = เพลิน
image
อ่านสร้างสุข ปลุกจินตนาการ
image
ปั่น...สนุกเสริมกำลังกาย
image
ธรรมชาติรอบตัวเด็ก
image
สวนเกษตรอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้