โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก
(KIDS DEE)

การพัฒนาเด็กให้ได้ผลดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ครอบครัวของเด็กมีส่วนสำคัญอย่างมากเราจึงสร้าง "โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี" 
เพื่อให้การศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธีไปพร้อมกับการพัฒนาเด็ก 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ครอบครัวและเด็กทำกิจกรรมปลูกกระบองเพชร อบรมเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง ทานตะวัน กระเจี๊ยบ 
เป็นอาหารสร้างชีวิต เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พ่อแม่เด็ก ช่วยผ่อนคลายความเครียด และเป็นการป้องกันการใช้ความรุนแรงกับเด็กอีกด้วย

 

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิเด็ก ได้ตั้งโครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี (KIDS DEE) ในปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านทานตะวัน และโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก ได้รับความรัก ความอบอุ่น และการเลี้ยงดูเด็กจากครอบครัวอย่างปลอดภัย  ครอบครัวต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กโครงการพัฒนาครอบครัวคิดดีฯ จึงมีหน้าที่พัฒนาครอบครัวให้เล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก และมีวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ใช้ได้จริง เมื่อเด็กกลับไปเยี่ยมครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมของครอบครัว เพื่อให้ดูแลเด็กได้ในอนาคต เช่น การสร้างความผูกพันเด็กกับครอบครัว และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ความรุนแรงกับเด็ก เช่น ความเครียด  รายได้น้อยไม่พอเลี้ยงตนเองและครอบครัว ต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลเด็ก

 

เป้าหมาย

ทำให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเด็ก


กลุ่มเป้าหมาย

ครอบครัวเด็กในพื้นที่บริการของมูลนิธิเด็กและชุมชนภายนอก จำนวน ๓๐ คน จาก ๒๐ ครอบครัว

image

โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี (KIDS DEE)

เพื่อให้การศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่ใหม่ ทำให้คนในครอบครัวคิดดีต่อกันโดย ฟังอย่างไม่ตัดสิน สื่อสารเชิงบวก เข้าใจพัฒนาการและธรรมชาติเด็ก เลี้ยงดูเด็กเชิงบวก ช่วยเสริมจุดเด่น ไม่ตอกย้ำจุดด้อย ไปพร้อมกับการพัฒนาเด็ก อาจใช้เวลาเป็นปีในช่วงที่เด็กอยู่กับเรา เชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้น

 

วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมสร้างครอบครัวคืนให้แก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในมูลนิธิเด็ก

๑. เพื่อติดตามเยี่ยมและทำความรู้จักครอบครัวเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก ทำการประเมินศักยภาพครอบครัว
๒. เพื่อสร้างความไว้วางใจฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาศักยภาพครอบครัวของเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก ในการติดตามเยี่ยมครอบครัวทำความรู้จักเพื่อสร้างความไว้วางใจ
๓. ช่วยเหลือเฉพาะหน้า
๔. ประเมินศักยภาพครอบครัว

เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เกิดมาและยังเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดอนาคตของชีวิตนั้นๆ ได้  สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมครอบครัวที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นและบ่มเพาะชีวิตเล็กๆ ให้เติบโตขึ้นกลับต้องล่มสลาย ไม่อาจเป็นที่พึ่งทางใจ  เพราะปัญหาถาโถมกระทบ  เช่น  ความยากจน  ความรุนแรงในครอบครัว  การหย่าร้าง ตั้งท้องไม่พร้อม  เป็นเหตุสำคัญทำให้ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กไม่ได้  สถิติทอดทิ้งเด็กไว้ตามที่ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นตามข่าวที่มีอยู่ ลูกไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร  แม่พ่อจึงทอดทิ้งลูกรู้สึกแค่ว่า   อยากได้อ้อมกอด อุ้มชูดูแลจากผู้เป็นพ่อแม่ มาสร้างสายใยผูกพัน (Attachment) เพื่อสร้างฐานชีวิตให้เติบโตมั่นคง รักตัวเองแล่ปันให้คนอื่น

 
งานพัฒนาครอบครัวคิดดี

มูลนิธิเด็กได้ริเริ่มโครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี (KIDS DEE) เพราะให้ความสำคัญกับการพัฒนาครอบครัวเพื่อให้มีบทบาทเติมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่เด็กที่อยู่ในมูลนิธิเด็ก

เป้าหมายของโครงการ  คือเพื่อบำบัดฟื้นฟูพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในมูลนิธิเด็ก  ให้ครอบครัวทำหน้าที่ให้ความรักความอบอุ่น และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้เด็ก ไม่มีการใช้ความรุนแรงกับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ถ้าคุณเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวมาช่วยเริ่มต้นก้าวแรกทำให้ครอบครัวเข้มแข็งเป็นเสาหลักเลี้ยงดูเด็ก ให้เป็นความหวังของพรุ่งนี้  เพราะปัญหาเด็กและสถาบันครอบครัวมีทางออก แก้ไขได้ด้วยพวกเราทุกคน
image
กิจกรรมครอบครัวคิดดี
image

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมบ้าน  เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  เก็บข้อมูลและช่วยเหลือครอบครัวยากลำบาก เพราะการช่วยเหลือหนึ่งชีวิตที่ยากลำบากจะส่งผลไปถึงอีกหลายชีวิตให้รอด ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา คนพิการ และจะทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง

image

กิจกรรมแคคตัส

ต้นไม้แห่งความหวังเพื่อเด็ก คนพิการ ความจริง ถ้าพ่อแม่ยังทุกข์ท้องยังหิว ต้องดิ้นรนหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง การมีเวลาให้ลูกและเลี้ยงลูกเชิงบวกเป็นเรื่องยาก จึงช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเด็กที่ยากจน ว่างงาน ฝึกวิชาชีพให้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและครอบครัวไปด้วยกัน  โดยไม่รอความช่วยเหลือ  จึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

image

กิจกรรมห้องเรียนครอบครัว

สอนทักษะเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกให้รู้จักตัวเองเข้าใจลูก เห็นคุณค่าของการคิดบวก  เป็นพื้นฐานของการเลี้ยงลูกเชิงบวก โดยเริ่มต้นเรียนจากสิ่งที่เขาอยากรู้ ไม่ใช่เราอยากให้เขารู้ เพราะความรู้จะช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงลูก

image

กิจกรรมบำบัด

ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ซึ่งเกิดจากปัญหาชีวิตบรรเทาอาการป่วยจิตเวช และโรคซึมเศร้าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวเด็กเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงกับเด็ก

ผลที่คาดหวังและได้รับ

ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมบ้าน แก้วมักจะพูดอยู่เสมอว่า “ถึงหนูจะเป็นบ้า แต่ก็รักลูก อยากเห็นเขาโตขึ้นมามีอนาคต ตั้งใจจะเก็บเงินไว้ให้เขาเรียน อย่างน้อยลูกจะได้รู้ว่าแม่รักลูกมากไม่เคยคิดจะทิ้งลูก”

แก้ว  แม่น้องธี อายุ ๔ ปี     

 

image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้