บ้านทานตะวัน

จำนวนเด็ก ๕๐ คน
 บ้านที่สอง...ของเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ถูกทิ้ง ขาดสารอาหาร ครอบครัวยากจน ช่วงอายุแรกเกิด - ๔ ขวบ โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิด ผสมผสานกับการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กโดยเฉพาะด้านสมอง ให้เด็กพร้อมเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยเพื่อไปต่อในระดับอนุบาล

ประวัติความเป็นมา บ้านทานตะวัน

  บ้านทานตะวัน ก่อตั้งโดย คุณศิริพร สะโครบาเนค เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กที่ขาดสารอาหาร ซึ่งในสมัยนั้นโรงพยาบาลศิริราชพบเด็กขาดสารอาหารขั้นรุนแรงจำนวนมาก จึงส่งเด็กมารับการฟื้นฟูที่บ้านทานตะวัน และเมื่อมีการก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ จึงทราบว่าปัญหาเด็กขาดสารอาหารมาจากความยากจนของครอบครัว แม่เด็กไม่ได้บำรุงสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ทำให้เด็กขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รวมถึงเด็กในชุมชนแออัดและในชนบทที่มีฐานะยากจน ก็พบว่าขาดสารอาหารเป็นจำนวนมากเช่นกัน เพราะพ่อแม่จะหาให้เด็กกินแค่อิ่มโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางอาหาร

  ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาของบ้านทานตะวัน นับแต่แรกตั้งจนถึงปัจจุบัน พบว่า เด็กขาดสารอาหารถึงขั้นเสียชีวิตเริ่มลดลง แต่ก็ยังมีเด็กที่ขาดสารอาหารเพราะครอบครัวเลี้ยงด้วยนมข้นหวาน ส่งผลให้เด็กตาบอดเพราะขาดวิตามินเอ มีภูมิคุ้มกันต่ำและติดเชื้อง่าย

ขณะเดียวกันปัญหาอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัยก็มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เกิดจากตัวเด็กเอง เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงปัญหาที่เด็กได้รับผลกระทบจากครอบครัว เช่น ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกปล่อยปละละเลย ขาดการดูแลเรื่องอาหาร ซึ่งนำมาสู่ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กเช่นกัน

  บ้านทานตะวันจึงเริ่มขยายการทำงานไปสู่กลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง และกลุ่มปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจากไม่มีคนดูแลเด็กเพราะมารดาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ครอบครัวติดเชื้อเอดส์ ติดยาเสพติด ติดคุก เป็นต้น

  ปัจจุบัน บ้านทานตะวัน ได้พัฒนาการทำงานให้พร้อมสำหรับการดูแลเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิด - ๔ ขวบ โดยเน้นการพัฒนาเด็กและพัฒนาครอบครัว (ทางเลือก) โดยรวบรวมแนวทางการพัฒนาเด็กทางเลือกเข้ามาใช้ เช่น มอนเตสซอรี่ หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาสมอง งานโภชนาการ เป็นต้น เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการดีรอบด้านและสมวัย รวมถึงด้านความคิด ศักยภาพเชิงสังคมและวัฒนธรรม

  บ้านทานตะวัน ได้จัดและปรับสภาพแวดล้อมให้เป็น “บ้านที่สองของทารกและเด็กเล็กด้อยโอกาส” ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง มีผู้ดูแลเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเข้าใจพัฒนาการตามวัย ควบคู่กับการทำงานพัฒนาครอบครัวของเด็กร่วมกับแนวทางงานสังคมสงเคราะห์ โดยมุ่งให้เด็กมีโอกาสกลับไปอยู่ในครอบครัวและเติบโตในสังคมให้ได้มากที่สุด 
  บ้านทานตะวัน มูลนิเด็ก รับเด็กกำพร้า ไม่มีคนดูแล ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ขาดสารอาหาร ครอบครัวยากจน ตั้งแต่แรกเกิด - ๔ ขวบ มาดูแลในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องแต่งกาย ยารักษาโรค สุขภาพกาย สุขภาพจิต และให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดี ผ่านการบ่มเพาะความรักและความรู้ ให้เด็กเติบโตดั่งต้นทานตะวันที่แข็งแรง พร้อมจะเบ่งบานอย่างสวยงาม และเป็นคนดีของสังคม

 พาะรัก เพราะสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก คือ การได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เปรียบเสมือนอาหารใจที่หล่อเลี้ยงให้เด็กวัยนี้เติบโต โดยรู้ว่ามีคนที่รักและคอยห่วงใย รู้จักการรับและการให้ผู้อื่น บ้านทานตะวันจึงเป็นเหมือน “บ้าน” ที่มีครูกับพี่เลี้ยงเป็นแม่ คอยเพาะรักด้วยอ้อมกอดและเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด

  เพาะรู้ เพราะรู้ว่าสมองเด็กพัฒนาทุกวินาทีไม่มีหยุดยั้ง หากปล่อยเวลาผ่านไปเด็กจะเสียโอกาสเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ บ้านทานตะวันจึงนำแนวทางการสอนแบบมอนเตสซอรี่เข้ามาพัฒนาเด็ก ให้เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการนวดสัมผัสรัก ห้องเรียนรู้มอนเตสซอรี่ การเล่น การเกษตรธรรมชาติ โยคะเด็ก กิจกรรมพาน้องท่องโลกกว้าง พาน้องไปซื้อหนังสือ การอ่านหนังสือ นิทานสื่อรัก ฯลฯ
 
  บ้านทานตะวันมุ่งหวังว่า กระบวนการ เพาะรัก-เพาะรู้ จะเป็นต้นแบบแนวทางการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยทางเลือกที่จะขยายไปสู่พ่อแม่ ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าสู่วัยเรียนและโลกกว้าง
 
ดังที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก ได้กล่าวไว้ว่า

"การช่วยเด็กด้วยการให้ ในสิ่งที่ไตร่ตรองแล้วว่าดี ให้อาหาร ให้นิทาน ให้แง่คิด จินตนาการ ให้ความรัก ความมั่นใจ ให้ความหวัง เป็นการเติมพลังวัยเยาว์ให้เติบโตสู่การสร้างสรรค์"

ผลการดำเนินงานตลอด ๔๓ ปี ของบ้านทานตะวัน

บ้านทานตะวัน สามารถดำเนินมาถึง ๔๓ ปี ได้นั้น เนื่องจากการสนับสนุนของทุกท่านผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมบริจาคให้บ้านทานตะวัน โดยเงินทุนจากการสนับสนุนทั้งหมดจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็กและสังคมต่อไป


 
 
 


 
ร่วมสนับสนุนโครงการบ้านทานตะวัน  
 
  ขอเชิญชวนผู้บริจาคทุกท่านร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเด็ก
อาหารทุกจาน ทุกมื้อ ที่ท่านได้แบ่งปันให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้ จะช่วยให้พวกเขาได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อันเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสมอง เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างสมบูรณ์ แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข

รายการเลี้ยงอาหารโครงการบ้านทานตะวัน (เด็กเล็กแรกเกิด – ๔ ขวบ สถานที่ พุทธมณฑลสาย ๔ จำนวนเด็กโดยประมาณ ๓๐ – ๔๐ คน)

อาหาร ๑ มื้อ (เข้าหรือกลางวันหรือเย็น)๑,๐๐๐ บาท
อาหาร ๓ มื้อ๓,๐๐๐ บาท
อาหารว่าง ๑ มื้อ๕๐๐ บาท
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็กด้อยโอกาส ด้วยการบริจาคเงินเพื่ออุปการะเด็กกับมูลนิธิเด็ก

แจ้งรับอุปการะเด็กเป็นงวด งวดละ ๖ เดือน โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนง

ส่งมาให้มูลนิธิเด็กทราบ ทั้งในกรณีที่บอกอุปการะเด็กครั้งแรกและครั้งต่อ ๆ ไป

เมื่อท่านแจ้งความจำนงบอกรับอุปการะเด็กครั้งแรก มูลนิธิเด็กจะจัดส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กไปให้ท่านโดยเร็วที่สุด

หลังจากท่านได้รับประวัติเด็กแล้ว อีก ๕ เดือนต่อมา มูลนิธิเด็กจะจัดส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมรูปถ่ายของเด็กคนที่ท่านอุปการะไปให้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะอุปการะเด็กต่อ ท่านสามารถแจ้งความจำนงมาที่มูลนิธิเด็กได้หากเด็กคนที่ท่านอุปการะอยู่นั้น

พ้นจากความดูแลของเรา ทางมูลนิธิเด็กจะแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมส่งประวัติเด็กคนใหม่ไปแทน

เพื่อให้ท่านพิจารณาและตัดสินใจว่าจะรับอุปการะในงวดต่อไปหรือไม่

ในกรณีของเด็กที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรักและโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เด็กคนหนึ่ง ๆ

จะต้องมีผู้อุปการะรายอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคนที่มูลนิธิเด็กรับภาระอยู่

ท่านสามารถไปเยี่ยมเด็กได้ แต่เด็กอาจจะไม่คุ้นเคยและไม่ได้แสดงความสนิทสนมด้วย

นอกเสียจากว่าก่อนหน้านี้ ท่านได้เขียนจดหมายเพื่อให้เด็กทำความรู้จักอย่างสม่ำเสมอ

หากท่านไปเยี่ยมเด็ก กรุณาอย่าถามเรื่องเก่า ๆ ที่เป็นปมด้อยของเด็ก เพราะหลายเรื่องเด็กอยากจะลืมเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

ที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อดูแลเด็กด้อยโอกาสให้เติบโต งดงามตามวัย จนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มอุปการะเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้