Responsive image

๔๓ ปี ของการก้าวเดินของมูลนิธิเด็ก

ได้เรียนรู้ว่าทำไมเด็กในชนบทที่ยากจน

ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กภายในหมู่บ้าน

จึงมีผลการเรียนไม่ดี คำตอบคือเด็กขาดโอกาสอ่านหนังสือดีๆ

ที่ให้ความรู้คู่กับความสนุก สร้างเด็กให้ฉลาดและมีความสุข

 
 
เรื่องเล่าบรรณารักษ์น้อย
สถิติการมอบตู้หนังสือ
การทำงานปีถัดไป
 
 
ก้าวสู่ปีที่ ๗ ในปี ๒๕๖๕ กับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กเรามีเด็ก ผู้ "กระหายการอ่าน" ถึง ๑,๕๗๖  ราย
 
 ใน ๓๒ จังหวัด ๑๐๐ อำเภอ ๑๘๖ ตำบล ๓๑๙ โรงเรียน ทำค่ายรักการ อ่าน ๑๒ ครั้ง ส่งหนังสือไปแล้ว

๑๖๔,๙๖๒ เล่ม งานได้พัฒนาจากการสร้างเด็กให้มีหนังสืออ่านต่อเนื่อง ไปถึงให้เด็กสามารถทำหน้าที่ "บรรณารักษ์น้อย" ประจำหมู่บ้าน

โดยเรากำหนดผังหมู่บ้าน ให้มีตู้หนังสือในบ้านเด็ก ๑๐ บ้าน บ้านละ ๕๐ เล่ม รวม ๑ หมู่บ้านจะมีหนังสือ ๕๐๐ เล่ม
 
และจะเติมหนังสือไปเรื่อย ๆ เด็ก ๆ จะมีการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน และให้เด็กในหมู่บ้านอื่นและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยืมอ่าน
 
ห้องสมุดประจำหมู่บ้านที่กระจายตัวไปที่บ้านเด็ก 1 หลังคาเรือน จะกลายเป็นห้องสมุดที่ยั่งยืนและจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใหญ่ในบ้านมาอ่านหนังสือด้วย
 
มูลนิธิเด็ก เห็นความสำคัญและมุ่งส่งเสริมเด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆพร้อมทั้งฝึกให้เด็กเป็น
 
บรรณารักษ์ของหมู่บ้าน ชักชวนเพื่อนๆญาติสนิท พ่อแม่ มานั่งล้อมวงอ่าน สร้างหมู่บ้านแห่งการอ่านและห้องสมุดหมู่บ้าน
 
เพราะการอ่านหนังสือช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นทุกมิติ ทั้งสุขภาพด้าน่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 
รวมถึงทักษะการสื่อสาร และยังทำให้คนทุกวัยในชุมชนเข้ามาให้ความร่วมมือ
 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชุมชนด้วย


 
    โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มีเป้าหมายที่จะค้นหาเด็กในชนบทที่ยากจน ที่รักการอ่านหนังสือ แต่ไม่มีหนังสือดี ๆ อ่าน และสอนพวกเขาให้เป็นบรรณารักษ์ตัวน้อย ๆ ที่ทำบ้านของตัวเองให้เป็นห้องสมุดชุมชน แบ่งปันหนังสือแก่เด็กคนอื่น ๆ ในชุมชนได้อ่าน สร้างวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนผ่านนักอ่านวัยเยาว์เหล่านี้

    โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มีความเชื่อพื้นฐานว่า การอ่านจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กค้นหาแรงจูงใจของตน เรียนรู้จักโลกกว้างและชีวิตคนอื่นผ่านตัวอักษรบนกระดาษเย็บเล่ม บ่มเพาะอุดมคติที่ดีงาม และเมื่อเด็กใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสุข จนนำไปสู่การสร้างพลังให้เกิดสังคมแห่งปัญญา

    โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มีเป้าหมายที่จะมอบตู้หนังสือ สร้างนักอ่านและบรรณารักษ์ตัวน้อยให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทย    
 
มูลนิธิเด็ก มีกระบวนการต่อยอดและพัฒนาเด็กในโครงการ ด้านการอ่าน โดยติดตามเก็บข้อมูลเด็กในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก จำนวน ๑๓๔ คนในช่วงแรก    พบว่า มีเด็กอ่านหนังสือครบหมดทั้งตู้มากกว่า ๑ รอบ (๑๐๐เล่ม) ได้หนังสือเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ให้เพื่อนได้ยืมหนังสือ และต้องการอ่านหนังสือเพิ่มจากที่มีอยู่ถึง ๖๐ คน และมีเด็กที่อ่านหนังสือยังไม่หมดตู้ (๑๐๐เล่ม) แต่ต้องการหนังสือเพิ่มเติมอีก ๕๒ คน กลุ่มสุดท้าย พบเด็กที่ไม่ต้องการหนังสือเพิ่มเติม ๑๕ คน ด้วยเหตุต้องเรียนหนักขึ้น เพื่อการสอบแข่งขันชิงรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียน และปฎิเสธการอ่านหนังสือ ๑๐๐ เล่มจากโครงการฯ ๕ คน

มูลนิธิเด็ก จะทำการติดตามเด็กที่ได้รับมอบตู้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือต่อไป

พิธีมอบตู้หนังสือให้แก่นักเรียนผู้รักการอ่านโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก ที่ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี

 

บรรณารักษ์น้อย ต้องมีใจอาสาจัดบริการหนังสือถึงมือคนทุกวัยในหมู่บ้าน รู้วิธีเชิญชวนบอกประเด็นที่ผู้เขียนสื่อสารอย่างจับใจเป็นการโน้มน้าวให้ผู้คนสนใจ

บรรณารักษ์น้อย ต้องอ่านหนังสือทุกเล่มในตู้หนังสือที่เติมให้ใหม่ รู้จักจัดหมวดหมู่
ให้เลือกง่ายๆและต้องติดต่อกับมูลนิธิเด็กเพื่อหาหนังสือที่สมาชิกของตนชอบอ่านหนังสือทุกเล่มต้องสอดประสานกับการแก้ปัญหาในหมู่บ้านของนเอง

 ตู้หนังสือหมายเลข ๑๕๒๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงษ์กร โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

 

มีกระบวนการต่อยอดและพัฒนาเด็กในโครงการ ด้านการอ่าน โดยติดตามเก็บข้อมูลเด็กในโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก จำนวน ๑๓๔ คนในช่วงแรก

พบว่ามีเด็กอ่านหนังสือครบหมดทั้งตู้มากกว่า ๑ รอบ (๑๐๐ เล่ม) ได้หนังสือเป็นแรงบันดาลใจใน

การดำเนินชีวิต ให้เพื่อนได้ยืมหนังสือ และต้องการอ่านหนังสือเพิ่มจากที่มีอยู่ถึง ๖๐ คน

และมีเด็กที่อ่านหนังสือยังไม่หมดตู้ (๑๐๐ เล่ม) แต่ต้องการหนังสือเพิ่มเติมอีก ๕๒ คน กลุ่มสุดท้ายพบเด็กที่ไม่ต้องการหนังสือเพิ่มเติม ๑๕ คน

ด้วยเหตุต้องเรียนหนักขึ้น เพื่อการสอบแข่งขันชิงรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียน และปฎิเสธการอ่านหนังสือ ๑๐๐ เล่ม

จากโครงการฯ ๕ คน มูลนิธิเด็ก จะทำการติดตามเด็กที่ได้รับมอบตู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือต่อไป

ตู้หนังสือ หมายเลข ๑๔๕๙ ด.ญ.กิติยา คำสา โรงเรียนหนองประดู่วิทยา จ.ชัยภูมิ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้