image

โครงการอุปการะเด็กและทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท 

มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินงานตามกรอบทิศทางใหม่ของมูลนิธิเด็ก ในทศวรรษที่ ๔ (๒๕๕๒ - ๒๕๖๒) ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอำนาจตามยุทธศาสตร์และพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ จะให้ความสำคัญและสนับสนุนทุนการศึกษาในกลุ่มเด็กยากจน / เด็กไร้รัฐ ที่ขาดโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น          

image
image

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ประสพปัญหาเรื่องการศึกษา

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กจากครอบครัวเด็กยากจน เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

กลุ่มเป้าหมาย  

เด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน เด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อายุระหว่าง ๖ - ๑๘ ปี

การดำเนินกิจกรรม

 ๑. พิจารณาคุณสมบัติของเด็กที่ขอรับทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากฐานะความ ยากจน ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

 ๒. สนับสนุนทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ปีละ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ปีละ ๔,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา  
 
๓. สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม
๔. รณรงค์หาผู้อุปการะเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง
๕. ติดตามเยี่ยมเด็กและครอบครัว เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนในโครงการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้