การบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี   
  และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  
 

 ๒. การบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณีและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 

 

การบรรพชาสามเณรของเด็กผู้ชาย บวชศีลจาริณีของเด็กผู้หญิง และอบรมเยาวชนทั่งไปในภาคฤดูร้อน ที่วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ จัดให้มีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เด็กชายหญิงจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

การเข้ามาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของเด็กชายที่กำลังย่างเข้าวัยรุ่น เพราะต้องออกจากครอบครัวมาใช้ใช้ชีวิตใหม่ในวัดจากความเป็นเด็กมาสู่ความเป็นสามเณร

การเปลี่ยนมาเป็นสามเณร ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในรูปลักษณ์และความประพฤติของพวกเขา ที่ต้องปรับและเตรียมความพร้อมของเด็กสู่ชีวิตสมณเพศ เป็นชีวิตในรูปแบบใหม่นั่นคือ ชีวิตแห่งการศึกษา

วิถีชีวิตของสามเณรจึงเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาสู่ชีวิตที่... กินง่าย อยู่ง่าย ขยัน อดทน และฝึกฝนตนตลอดเวลา เพื่อพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ ทั้ง กาย จิต สังคม และสติปัญญา ให้เติบโตขึ้นเป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพในพระศาสนาและสังคมต่อไป

 

วัตถุประสงค์  

๑.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
๒.  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่จะศึกษาต่อในระบบการศึกษาของสงฆ์


การดำเนินงาน

สนับสนุนวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ  ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูร้อน  ได้เข้ามาบรรพชาสามเณรในเด็กผู้ชาย  บวชศีลจาริณีในเด็กผู้หญิงและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  ระหว่างเดือนเมษายน  - พฤษภาคม ของทุกปี


กลุ่มเป้าหมาย

วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

การบรรพชาสามเณรบวชศีลจาริณี
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๕
 
 
“ร่วมสร้างศาสนทายาท สืบพระพุทธศาสนา”
ฤดูกาลปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนของทุกปี พ่อแม่ผู้ปกครองต่างพากันหากิจกรรมให้ลูกหลานเด็กและเยาวชนได้บ่มเพาะฝึกตนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และหนึ่งในกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม นั่นคือ “การบรรพชาสามเณรเด็กผู้ชาย บวชศีลจาริณีเด็กผู้หญิง และการอบรมกลุ่มเยาวชนทั่วไป ในภาคฤดูร้อน” ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต่างเลือกให้วัดเป็นแหล่งฝึกฝนอบรมเด็กและเยาวชนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เกิดประโยชน์กับเด็ก เยาวชนและสังคมเติบโตขึ้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

อีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและฝึกฝนอบรมตนในระบบการศึกษาของสงฆ์ เตรียมสู่ความเป็นพระในการสืบพระพุทธศาสนาในโอกาสต่อไป
 

จากชีวิตทางโลกสู่ชีวิตทางธรรม

การเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของเด็กชายที่กําลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น เพราะต้องออกจากครอบครัวมาใช้ชีวิตใหม่ในวัดจากความเป็นเด็กมาสู่ความเป็นสามเณร

การเปลี่ยนมาเป็นสามเณร ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในรูปลักษณ์และความประพฤติของพวกเขา ที่ต้องปรับและเตรียมความพร้อมของเด็กสู้ชีวิตที่มีวินัยการอยู่ร่วมกัน นั่นคือ ชีวิตแห่งการศึกษา

วิถีชีวิตของสามเณรจึงเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาสู่ชีวิตที่ ...กินง่าย อยู่ง่าย ขยัน อดทน และฝึกฝนตนตลอดเวลาเพื่อพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ ทั้ง กาย สังคม จิต และสติปัญญา ให้เติบโตขึ้นเป็นศาสนทายาทที่ดีมีคุณภาพในพระพุทธศาสนา

ในปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาโครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก ได้สนับสนุนวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน ๑๔ แห่ง มีการอุปสมบทพระภิกษุ ๑๕๓ รูป บรรพชาสามเณร ๓๐๗ รูป (มีการศึกษาต่อในระบบการศึกษาสงฆ์ ๑๒๔ รูป) บวชศีลจาริณี ๑ คนรวมทั้งสิ้น ๔๖๑ รูป/คน (***วัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ***) 

ปี ๒๕๖๕ นับเป็นปีที่ ๓๑ ที่โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก สนับสนุนการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประมาณการไว้จํานวน ๖๐๐ รูป/คน แก่วัด และโรงเรียนพระปริยัติธรรมจํานวน ๒๐ แห่ง รายชื่อวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ร่วมบรรพชาสามเณร ครั้งนี้ 

สามารถร่วมบริจาคและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ภาพงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๕

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้