Responsive image

โดย ครูจรีวรรณ
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว

นอกจากจะเป็นที่อ่านหนังสือสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชนวัดบางประจันต์ฯ แล้ว อาคารชั้นบนของห้องสมุด ยังมีพิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้เป็นปูชนียบุคคลทางการแพทย์สาธารณสุขของไทย ให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติชีวิต การทำงาน และข้อคิดในการดำเนินชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันนี้ จึงนำเด็กเข้าฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาประวัติชีวิตของท่าน

ฐาน ๑ ชีวิตครอบครัว และหลักการดำเนินชีวิต
ฐาน ๒ ประวัติชีวิตและการเป็นแบบอย่างของความดีงาม
ฐาน ๓ เกียรติประวัติการทำงาน
ฐาน ๔ ข้อคิดการทำงาน และ
ฐาน ๕ แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน

Responsive image

ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์เสม เชื่อว่า การได้อ่าน เรียนรู้ และเห็นแบบอย่างความดีงามของชีวิตบุคคล จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน เลือกหนทางของการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ตามเจตนารมณ์ของการดำเนินงานห้องสมุด

Responsive image

Responsive image