Responsive image

โดย ศิวพร ถิระวันธุ์ : ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


นำบุญมาส่ง

พัฒนาครอบครัวคิดดีมูลนิธิเด็กนำนมผงไปให้น้องอ่อนหวานแล้ว ขอบคุณผู้บริจาคที่รักและเมตตาน้อง ในเดือนต่อไป น้องยังต้องกินนมผงอีกนาน จึงขอรับบริจาคนมผงให้น้องต่อเนื่อง

Responsive image

Responsive image

บริจาคนมผง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ พัฒนาครอบครัวคิดดี มูลนิธิเด็ก

Responsive image