เข้าถึง เข้าใจ ใส่ใจในเด็ก ที่มูลนิธิเด็ก
๒๓/๐๙/๒๕๖๑


 

เข้าถึง เข้าใจ ใส่ใจในเด็ก ที่มูลนิธิเด็ก

เด็ก ๆ ต้องการอะไรจากผู้ใหญ่ เมื่อเขาแสดงออกให้เรารับรู้ได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเขา ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามสัญชาตญาณ ไม่ใช่ตามความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และสังคม


อย่างเช่น ความรัก การยอมรับ การชม การโอบกอด การสัมผัส การพูดคุย การรับฟัง การยิ้ม การทำงาน การเล่น การแสดงออก และความต้องการอื่นๆ อีกมากมาย ที่เด็กๆ อยากทำ และอยากได้จากผู้ใหญ่


สิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่รู้ไหม รู้ แต่จะตอบสนองให้เขาได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แต่ละคน ที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรในขณะนั้น


การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางเรื่อง ไม่สามารถใช้ความรู้ทางจิตวิทยา หรือความรู้ทางวิชาการมาแก้ปัญหาได้ทันที พูดง่ายๆว่าพลิกตำรากันไม่ทันในขณะนั้น


จึงต้องอาศัยประสบการณ์เก่าที่เคยใช้มา หรือการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหา หรือตอบสนองในระหว่างนั้นให้เสร็จสิ้นไป ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนหรือประสบการณ์ของแต่ละคนที่สะสมมา ว่าอะไรคือถูก ว่าอะไรคือผิด แต่ละเรื่องให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเข้าใจ หรือความไม่รู้


ด้วยเหตุนี้ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก จึงได้ตั้งสถาบันวิชาการและสื่อเพื่อพัฒนาเด็ก ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก ขึ้น โดยให้นายกานต์ ธงไชย (ศิษย์เก่าคนแรกของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก เมื่อ ๔๐ ปีก่อน) มาเป็นหัวหน้าสถาบันวิชาการฯ เพื่อนำความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ


โดยเน้นเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เรื่องสมองกับการเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก และการแก้ปัญหาเด็ก เป็นต้น

เพื่อให้ครู และผู้ดูแลเด็ก นำความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและแก้ปัญหาเด็กโดยยึดตามหลักวิชาการ ไม่ใช่แก้ปัญหากันไปด้วยความรู้สึกและความเคยชินเดิมๆ หรือการใช้ประสบการณ์เก่าที่ผ่านมา ซึ่งถูกหรือผิดก็ยังไม่รู้


ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความคิด มีอิสระ มีความรู้สึก มีภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา


ด้วยเหตุนี้ ครูและผู้ดูแลเด็ก จึงต้องมีพื้นฐานทางด้านวิชาการ เพื่อนำมาใช้พัฒนาเด็กและแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี เพื่ออยู่ร่วมกับเด็กอย่างเข้าใจและไปในทิศทางเดียวกัน


สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักคือ 
เราอยากให้เขาเป็น หรือเขาอยากเป็น 
เราอยากให้เขารู้ หรือเขาอยากรู้ 
เราอยากให้เขารัก หรือเขาอยากรัก 
เราอยากให้เขาทำ หรือเขาอยากทำ 
เราอยากให้เขาเล่น หรือเขาอยากเล่น 
เราอยากให้เขาเรียน หรือเขาอยากเรียน


แล้วอะไรบ้างที่เริ่มจากตัวเขา


ดังนั้น การให้เสรีภาพในการเรียนรู้ ให้เด็กแต่ละคนค้นหาความสามารถ ค้นหาความถนัดของตน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่ผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสพวกเขา ได้แสดงออกในเรื่องต่างๆ โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมตามความต้องการที่แท้จริงของเด็กแต่ละคน


ซึ่งเด็กของเรามาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวแตกแยก การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก ถูกเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ค่อยๆ ซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวเด็ก


เช่น ความก้าวร้าว รุนแรง ด่าทอ พูดคำหยาบ เอาแต่ใจตัวเอง ขาดวินัย ขาดการยับยั้งชั่งใจ ไม่อดทนรอคอย ขว้างปาสิ่งของ ร้องไห้ฟูมฟาย อารมณ์ฉุนเฉียว ซ้ำทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น


ซึ่งเป็นงานหนักและท้าทายสำหรับพวกเรา ที่จะต้องอยู่ร่วมกับเด็กๆ เหล่านี้ และจะต้องช่วยแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เด็กๆ คืนสู่ภาวะปกติทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เพื่อเป็นต้นทุนที่แข็งแกร่งออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


สถาบันวิชาการและสื่อฯ มูลนิธิเด็ก กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ร่วมกับโครงการบ้านทานตะวัน โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก


สิ่งที่เราทำในวันนี้อาจไม่เห็นผลในวันนี้ แต่จะเห็นผลในวันข้างหน้า ที่จะทำให้เขาเติบโตทางความคิดและสติปัญญา

ชัยณรงค์ ฉิมชูใจ-ครูป้อม
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

FB.Journal Editor : Pibhop Dhongchai
23/9/2561

 

#โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก

#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th

 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th