ค่ายพัมนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะการพูดและการเทศน์ธรรมชาดก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก “ค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะการพูดและการเทศน์ธรรมชาดก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน(ฝ่ายอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท)
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐


“อำเภอสันติสุข” จ.น่าน แต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองน่านและอำเภอแม่จริม ประชากรชาวอำเภอสันติสุข สามารถแบ่งตามภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ คนในพื้นเมือง ซึ่งใช้คำเมือง คนลาวใช้ภาษาลาวของเมืองหลวงพระบาง คนลื้อใช้ภาษาลื้อไทยใหญ่ในสิบสองปันนา ตามคำเล่าขานเกี่ยวกับเชื้อชาติของคนเมืองพงษ์


เริ่มตั้งแต่ชาวบ้านดู่พงษ์ได้อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาวในสมัยนั้น และมาตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเล็กๆขึ้นก่อนแล้ว ต่อมาได้สร้างวัดขึ้น ตามกาลเวลาเมื่อมีหมู่บ้านเพิ่มขึ้นวัดก็เพิ่มขึ้นแต่จำนวนพระภิกษุสามเณรกลับน้อยลง พระครูพิทักษ์นันทคุณ เจ้าคณะอำเภอสันติสุขในสมัยนั้น ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ได้จัดตั้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา


เพื่อให้มีเยาวชนบวชเป็นสามเณรได้เข้ามาเรียนและอยู่ประจำวัดเพื่อสนองศรัทธาชาวบ้านทั้งการสวดมนต์ การเทศน์ธรรมชาดกและการเทศนาธรรมตามโอกาสต่างๆ การที่สามเณรจะเทศน์ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝน ให้มีทักษะในการพูดและการเทศน์ธรรมชาดกเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้สามเณรได้เรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเทศน์ธรรมชาดก การพูดในที่สาธารณะ ช่วยให้สามเณรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติศาสนพิธีท้องถิ่นได้


อันจะส่งผลให้สามเณรมีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนท้องถิ่นสืบไป แต่เนื่องด้วยสามเณรมาจากหลากหลายพื้นที่ที่มีภาษาพูดที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีปัญหาด้านการพูดที่ไม่ชัดเจน และปัญหาการกล้าที่จะแสดงออก ทำให้เป็นอุปสรรคในการที่จะต้องเทศน์ธรรม การพูดบรรยายธรรมตามโอกาสต่างๆ


เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านในท้องถิ่นและตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน(ฝ่ายอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท) มูลนิธิเด็ก จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จัด “ค่ายพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะการพูดและการเทศน์ธรรมชาดก” ขึ้น

เพื่อให้สามเณรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการพูดและการเทศน์ธรรม มีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๕ รูป
การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้เทคนิค “SWOT” ในหมู่สามเณรก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมด้านอื่นเพื่อให้สามเณรได้รู้จักวิเคราะห์ตนเอง ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ผลที่ได้คือ สามเณรนักเรียนทุกรูปสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ การพัฒนาตนเองด้านการพูด ในลักษณะการเรียนรู้เป็นกลุ่ม


โดยมีครูเป็นวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม และมีวิทยากรที่เป็นพระภิกษุที่เป็นศิษย์เก่า และมีความสามารถทางด้านการพูดได้มาแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ เทคนิคและทักษะการพูดในที่ชุมชนพร้อมทั้งนำสามเณรฝึกพูดกันภายในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
การพัฒนาด้านการเทศน์ธรรม ให้สามเณรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการขึ้นเทศน์บนธรรมมาสและกระบวนการกลุ่ม


โดยมีพระวิทยากรคอยให้คำแนะนำชี้แนะขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่มารยาทในการปฏิบัติตนก่อนการขึ้นเทศน์ การกราบพระประธานและพระผู้ใหญ่แบบเบญจางคประดิษฐ์ การนั่งบนธรรมมาส การกล่าวทักทายปราศัยแบบสากล การบรรยายธรรมหรือการเทศน์ที่มีลีลาในการพูด เสียงดังฟังชัด มีจังหวะช้าเร็วพอเหมาะ มีการนำเรื่อง เนื้อเรื่องและการสรุป พร้อมทั้งมีการสังเกตความตั้งใจและความสนใจของผู้ฟัง


“สามเณรนักเทศน์ต้นแบบ” คือผลสำเร็จที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยการคัดเลือกจากตัวแทนสามเณรแต่กลุ่ม และการประเมินจากการพูด การเทศน์ จากการสร้างสถานการณ์จำลองจริงโดยคณะวิทยากร#
มูลนิธิเด็ก

www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369 

 กระบวนการฝึกเทศน์ธรรมชาดก กระบวนการฝึกเทศน์ธรรมชาดก
   
กระบวนการฝึกเทศน์ธรรมชาดก นำเสนอผลการวิเคราะห์ตนเอง
   
นำเสนอผลการวิเคราะห์ตนเอง การฝึกพูดในที่ชุมชนด้วยกระ บวนการกลุ่ม
   
การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้เทค นิค SWOT การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้เทค นิค SWOT
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th