ค่ายกระบวนการฝึกสามเณรสวดเบิก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก ค่ายกระบวนการฝึกสามเณรสวดเบิก
วันที่ ๒๗ -๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่านสวดเบิกเป็นการสวดที่มีทำนองน้ำเสียงที่ไพเราะ มีทำนองที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษซึ่งจะแตกต่างจากการสวดมนต์แบบอื่น ๆ ซึ่งการสวดเบิกนี้เป็นประเพณีนิยมของพระสงฆ์ทางล้านนาที่จะใช้สวดในงานสมโภช เช่นงานสมโภชพระพุทธรูปสร้างใหม่ อุโบสถใหม่ หรืองานสมโภชวิหารใหม่ ชาวบ้านทางล้านนาที่ก่อสร้างบ้านเรือนใหม่โดยส่วนใหญ่จะประสงค์เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้เกิดขึ้นจึงนิยมนิมนต์พระมาสวดเบิกก่อนการทำพิธีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นอีกด้วย


การสวดโดยทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด ๔ บท ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า วาร โดยวารที่ ๑ ชื่อว่า เอโส (เอ-โส) วารที่ ๒ ชื่อว่า ตัสสะเย (ตัด-สะ-เย) วารที่ ๓ ชื่อว่า อะถะโข (อะ-ถะ-โข) วารที่ ๔ ชื่อว่า โสปฐมา (โส-ปะ-ถะ-มา)


เนื้อหาในแต่ละวารเป็นการพรรณนาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ในทางธรรม ของพระพุทธเจ้า โดยการสวดพระสงฆ์จะรวมกลุ่มกันสวดประมาณ ๕-๙ รูป จังหวะและทำนองที่แต่ละวัดจะใช้ก็มีความไพเราะที่ไม่เหมือนกัน ทั้งเสียงสูง เสียงต่ำ เสียงแหลม คล้ายการร้องประสานเสียง พระสงฆ์ที่มาสวดในแต่ละวารก็มักจะมีทีมสวดเป็นคณะสวด เพราะต้องมีการฝึกซ้อมทำนองการสวดเบิกมาก่อนที่จะเข้าพิธีจริงๆ ซึ่งในแต่ละทีมของการสวดเบิกนั้น ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น


ซึ่งมักจะมีสามเณรร่วมพิธีการสวดเบิกด้วยเสมอซึ่งทำให้การประสานเสียงมีความไพเราะยิ่งขึ้น ทำนองจังหวะและการประสานเสียงสวดที่เคยขับกล่อม เสริมสร้างสิริมงคลในแดนดินถิ่นล้านนาที่เคยดังกังวานแว่วในเกือบทุก ๆ วัดอาราม ด้วยการฝึกฝนท่องให้เกิดความชำนาญประดุลดังเหมือนเสียงแห่งสวรรค์ในอดีต ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนแปรไปทำให้เสียงสวดเบิกที่เคยดังก้องกังวานแว่วเริ่มเลือนจางหาย เป็นเสียงเงียบเหมือนดังว่าเป็นวัดร้างไร้ผู้คน 


โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม จังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนของโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน(ฝ่ายอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท) มูลนิธิเด็ก ได้มีความตะหนักในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีการสวดเบิกแบบล้านนา ให้คงไว้สืบต่อไปจึงได้จัดทำโครงการการฝึกสามเณรสวดเบิกขึ้น ทำนองจังหวะและการประสานเสียงสวดเบิก ที่เคยขับกล่อมเสริมสร้างสิริมงคลในแดนดินถิ่นล้านนา ที่เคยดังกังวานแว่วในเกือบทุกๆ วัดอาราม


ด้วยการฝึกฝนท่องของสามเณรก็ทำให้ให้การหวนคืนแห่งเสียงสวรรค์ในอดีตได้กลับมาดังกังวานแว่วอีกครั้ง ได้ฟังก็เพียงได้ยิน ได้ดูก็เพียงแค่ได้เห็น ได้ทำได้ฝึกถึงจะรู้ว่าได้เป็น ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสวดประทับประสบการณ์ให้กับชีวิตของตนเองตลอดกาลนาน

โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน(ฝ่ายอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท) มูลนิธิเด็ก 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐


#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


    
   
   
   
   
   
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th