รายงานการมอบตู้หนังสือ โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘

                 คณะทำงานโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก  มูลนิธิเด็ก  ได้เดินทางเพื่อลงพื้นที่มอบตู้หนังสือจำนวน ๗๐ ตู้ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในตำบลสร้างมิ่ง  ตำบลกุดแห่  ตำบลบุ่งค้า  และตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๘  โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเด็กที่ได้รับตู้หนังสือจำนวน ๗๐ คน จาก ๗ โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านกุดเสถียร  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง  โรงเรียนบ้านหนองโสน  และโรงเรียนบ้านกุดโจด เข้าร่วมโครงการ                วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะทำงานในโครงการจากมูลนิธิเด็กและเครือข่ายโรงเรียนทั้งหมด ๗ โรงเรียนได้ร่วมกันจัดงานเปิดพิธีมอบตู้หนังสือในบ้านเด็กขึ้น ณ โรงเรียนบ้านกุดเสถียร  ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา  ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการศึกษากับการเรียนรู้ของเด็กและชุมชน” โดยนายพิภพ  ธงไชย  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเด็ก  โดยส่วนหนึ่งในหัวข้อการเสวนาได้บรรยายถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปีพ.ศ.๒๕๕๘ ที่จะมีหลายมาตราซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิรูปการศึกษายิ่งขึ้น  โดยจะมีองค์กรบริหารแต่ละท้องถิ่นเองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา  โดยตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว จะทำให้ชุมชนหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองของเด็กเอง เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาได้และมุ่งให้ความสำคัญไปยังตัวเด็กโดยตรง ดังนั้นเด็กที่เรียนอยู่ในทั้งโรงเรียนแบบระบบการศึกษากระแสหลัก  การศึกษาทางเลือกหรือแม้กระทั่งบ้านเรียน (Home School) ก็จะได้รับการศึกษาที่จะเหมาะสมกับตัวเด็กโดยตรงยิ่งขึ้น                นอกจากการแสดงบนเวทีและนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กยังมีกิจกรรมหนังสือเล่มละบาท ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครูและชาวบ้านในชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คณะทำงานพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่ามีชาวบ้านในชุมชนเข้ามาเลือกซื้อหนังสือร่วมกับนักเรียนและคุณครูด้วย  ส่งผลให้มียอดในการจำหน่ายหนังสือจำนวนสูงถึง ๒,๔๙๑ เล่ม ซึ่งนับว่าเป็นยอดจำหน่ายหนังสือจำนวนสูงสุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมในพื้นที่อื่น ๆ ที่เคยจัดกิจกรรมดังกล่าว                ระหว่างวันที่ ๑ -๒ กันยายน ๒๕๕๘ คณะทำงานในโครงการได้ปรับแผนการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูเจ้าของพื้นที่ เป็นรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครอง ช่วยกันติดตั้งตู้หนังสือในบ้านของเด็กที่เข้าร่วมโครงการไว้ล่วงหน้า  และแบ่งคณะทำงานร่วมออกเป็น ๓ คณะ ลงพื้นที่ส่งมอบทั้ง ๔ ตำบลภายใน ๒ วัน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้สามารถส่งมอบหนังสือไปยังบ้านเด็กแต่ละหลังได้รวดเร็ว และสะดวกขึ้น  ทั้งยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงหนังสือที่จัดไว้ในตู้จากตัวเด็กได้ดีกว่าแผนการทำงานในแบบเดิม

                จากการลงพื้นที่ดังกล่าว  ทางคณะทำงานโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและคณะครูในพื้นที่เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอาจารย์จำรัส  ช่วงชิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสถียร  ซึ่งเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงาน และร่วมลงพื้นที่  ทำให้การส่งมอบตู้หนังสือในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี นางรัชนี ธงไชย
หัวหน้าโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก
๑๘กันยายน๒๕๕๘

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th