13 ประเด็นชวนคิด อนาคตของ
ปัญญาประดิษฐ์ ที่ทุกคนควรรู้


 


1. วิวัฒนาการของมนุษยชาติ ตั้งแต่เกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 3-4 ศตวรรษที่ผ่านมา


2. วิวัฒนาการถัดมาในศตวรรษที่ 21 คือ การที่มนุษยชาติกำลังพัฒนาขีดความสามารถทางชีวภาพของมนุษย์ โดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งสุดท้ายอาจนำไปสู่ ​​”รูปแบบของชีวิตอนินทรีย์” (Inorganic Lifeform)


3. ความเหลื่อมล้ำของมนุษย์ในอนาคตจะขยายจาก “ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ” ไปสู่ ​​”ความไม่เสมอภาคทางชีวภาพ”


4. ในสมัยโบราณ พลังอำนาจในการควบคุมมนุษย์ด้วยกันเองอยู่ในมือของทหาร ในอนาคต พลังอำนาจนี้ จะตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นนำพิเศษ (Super Elites) ของโลก ที่ควบคุมเครือข่ายของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้ (Autonomous AI)


5. ในอดีต ข้อมูลความรู้ต่างๆ ในโลกมีปริมาณจำกัดที่ต้องใฝ่หา และมักถูกปิดกั้นโดยกลุ่มผู้ปกครอง ในทางตรงกันข้าม โลกในศตวรรษที่ 21 ข้อมูลความรู้ต่างๆ จะมีอยู่ชุกชุมและกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง จนยากที่กลุ่มผู้ปกครองจะเซ็นเซอร์หรือปิดกั้นได้ ดังนั้น ในหลายประเทศ ผู้ปกครองจะใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบี้ยว เพื่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ที่ต้องการเสาะหาข้อเท็จจริง


6. วิวัฒนาการด้าน AI จะทำให้งานที่มีอยู่จำนวนมากสูญหายไป แต่ก็จะมีการสร้างงานใหม่ๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถประกันได้ว่า จะไม่มี AI มาแย่งงานใหม่นั้นๆ นอกจากว่า จะมีงานใหม่ที่มนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าเครื่องจักรหรือไม่?


7. เมื่อ AI ยึดฐานการผลิตทั้งหมด เชื่อว่าเพื่อรักษาความอยู่รอด มนุษยชาติจะต้องจัดให้มนุษย์ทุกคนมีเงินเดือนพอเลี้ยงชีพ ที่เรียกว่า “Universal Basic Income” ประเทศที่ควบคุม AI และมีรายได้จากสินค้าที่ได้จาก AI ก็จะต้องส่งเงินไปอุดหนุนประเทศที่มีแต่แรงงานแต่ไร้งาน เพื่อซื้อสินค้าที่ตัวเองผลิต ดังนั้น การมีรัฐบาลในประเทศต่างๆ ก็จะค่อยๆ ไร้ความหมายไป สุดท้ายแล้วโลกก็จะก้าวไปสู่ “โลกที่ไร้พรมแดน” (เหมือนเนื้อเพลง Imagine ของ John Lennon)


8. ในที่สุด มนุษยชาติจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น ได้แก่ กลุ่มชนชั้นสูง (Super Elite Class) ที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุม AI และการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของมนุษยชาติ (เพื่อให้ฉลาดขึ้น หรือ อายุยาวขึ้น) และ กลุ่มชนที่ไร้ประโยชน์ (Useless Class) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงกำลังพลทางทหาร (กำลังพลจะไร้ความหมาย เพราะกองทัพในอนาคตจะใช้เทคโนโลยี AI แทน)


9. ในสมัยโบราณ อำนาจอยู่กับพระเจ้า (ศาสนา); ปัจจุบันนี้ อำนาจอยู่กับเสียงของคนส่วนใหญ่ (ประชาธิปไตย) หรือ กลุ่มคนที่มีอาวุธ (เผด็จการ); ในอนาคต อำนาจจะอยู่กับชนชั้นสูงของโลก (World’s Super Elites) ที่ควบคุม algorithm ของ AI และเป็นผู้ครอบครองข้อมูลขนาดใหญ่


10. การทำงานของ AI จะใชั algorithm ระดับสูงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ยากเกินกว่าปัญญามนุษย์จะเข้าใจ มนุษยชาติจึงกลายเป็นผู้ปฏิบัติ สุดท้ายแล้ว ในอนาคต AI จะกลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของมนุษยชาติ


11. ในศตวรรษที่ 19 และ 20 มนุษย์ถูกผลักดันให้เข้าสู่ “ชนชั้นแรงงาน” โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์ถูกผลักเข้าสู่ “ชนชั้นไร้ประโยชน์” โดยการปฏิวัติ AI


12. พิจารณาถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคต มนุษย์ทุกคนจำต้องรีบพัฒนาตนเองให้มี “ความสามารถพื้นฐานสากล” (Universal Basic Competence) ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานในวิทยาการต่างๆ และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (Fundamental Knowledges and 21st Century Skillset) ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจะได้มีขีดความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงในการตกสู่ “ชนชั้นที่ไร้ประโยชน์”ของโลกแห่งอนาคตต่อไป


13. ในปี ค.ศ. 2050 ทารกที่เกิดในช่วงนี้ ก็มีอายุกว่า 30 ปี เขาต้องไปอยู่ในอีกโลกหนึ่ง เราจะปฎิวัติระบบการศึกษาที่ใช้มาแต่ศตวรรษที่ 19 อย่างไร เพื่อเป็นต้นทุนให้เด็กเหล่านี้ เข้าใจและสามารถเผชิญกับโลกที่แตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่อไปได้


เรื่องโดย : ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย, ราชบัณฑิต อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย


(ที่มา : fb สุวินัย ภรณวลัย)
ที่มา :

https://www.salika.co/2018/08/22/artificial-intelligence-evolution/
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th