Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก

รับสมัครงาน

แม่ครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 25 - 45 ปี เพศหญิง
2. ต้องมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาหาร เช่น อาหารคาว การทำขนมได้
3. ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
4. เป็นคนใจกว้าง สามารถยอมรับคำติชมจากพนักงานได้ พยายามเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5. ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความสะอาด
6. สามารถพักค้างคืนได้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นลักษณะงานแบบพักค้างคืน ให้มีการกลับบ้านได้ช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดมาสู่เด็ก
   
  ***อาจมีการผ่อนคลายและกลับมาปฏิบัติงานตามปกติเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น***


เวลาทำงาน

- ตั้งแต่่เวลา 06.00 - 14.00 น.


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (จากโรงพยาบาลของรัฐ) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481    โทรสาร 02-814-0369         อีเมล mbds2551@hotmail.com, children@ffc.or.th
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th