Share

 

 

โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564


นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติ

1. เพศหญิง /ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
4. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
5. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
6. มีลักษณะอบอุ่น มนุษย์สัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี มีความเป็นผู้นำ
7. รักเด็ก และสามารถทำงานกับเด็กอายุแรกเกิดถึง 4 ปีได้
8. สนใจงาน NGO พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
9. อดทนและเห็น "วิกฤติ" เป็น "โอกาส" ในการพัฒนาตนเองและองค์กร
10. ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ทำงานกับคนหลากหลายได้
11. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

* สถานภาพ พนักงานประจำ / เต็มเวลา
* เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 
* ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน 
* เงินเดือน : ทดลองงาน 14,000 บาท ผ่านทดลองงาน 16,000 บาท

 


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ดูแลเด็กอายุแรกเกิด ถึง 4 ขวบ


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481 ,063 - 9525111 (คุณสุวภี)  อีเมล suvapee_991@hotmail.com
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th