Share

 

 

 

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกปฐมวัย  และ วิชาเอกสอนเด็กพิเศษ
3. มีประสบการณ์ทางด้านการสอน และ มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ ขยันอดทน ตั้งใจ และซื่อสัตย์ รักในวิชาชีพที่เรียน
5.

สามารถพักอยู่ประจำกับเด็กที่โรงเรียนได้


ขอบเขต/หน้าที่งาน

 

1. ปฏิบัติงานในด้านการสอน และงานต่างๆ ในส่วนของโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานกับส่วนงาน/โครงการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขอบเขตงานที่ต้องดำเนินการ
3. ดูแลงานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัว (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์  ไม่เกิน 6 เดือน
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ผลงานการทำงานที่ผ่านมา วุฒิบัตรผ่านการอบรมต่างๆ หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี) หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบผ่านการเกณฑ์ทหารฯ (สำหรับเพศชาย)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี


สมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่


โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี (สมัครงาน)
ที่อยู่ 16/1 หมู่ 2 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
ติดต่อสอบถาม 089-410 4427, 089-410 4429  E-mail: mbd.ffc@gmail.com

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th