Share

 

 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  เอกสังคมสงเคราะห์ หรือจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก
3. มีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์เด็กปฐมวัยและครอบครัว และมีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และซื่อสัตย์
5. มีใจรักงานบริการ ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเข้ากับชุมชนได้ดี
6. มีสุขภาพจิตปกติ  มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดี สุขภาพแข็งแรง
7. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้
9. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ และทำงานล่วงเวลาในวันหยุดในกรณีเร่งด่วน


ลักษณะงาน

1. จัดทำแฟ้มเอกสารประวัติเด็ก
2. ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็ก
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการหรือเอกชนได้
4. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาครอบครัวเด็กได้
5. ปฏิบัติงานในด้านการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิเด็กภายในองค์กร เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัว (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 6 เดือน
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ผลงานการทำงานที่ผ่านมา วุฒิบัตรผ่านการอบรมต่างๆ หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481โทรสาร 02-814-0369 อีเมล children@ffc.or.th
 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th