มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1.
ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
2.
ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม ให้เด็กใช้สิทธิ เสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น
3.
ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม
4.
ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เช่น ถูกทารุณ ทอดทิ้ง ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และเป็นโสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีสำหรับชีวิตในอนาคต
5.
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก
6.
กระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย


วัตถุประสงค์ตามตราสารมูลนิธิเด็กโดยละเอียด
ชื่อองค์กร มูลนิธิเด็ก
FOUNDATION FOR CHILDREN
สถานที่ติดต่อ มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95 / 24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม18 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 0-2814-1481-7
โทรสาร 0-2814-0369
E-mail children@ffc.or.th
Homepage http://www.ffc.or.th
ปีก่อตั้งองค์กร พ.ศ. 2522


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การสหประชาชาติ
  2 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ จิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา
  3. เพื่อจัดหารูปแบบอื่นของการศึกษาและดูแลเด็ก ว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
  4. เพื่อเป็นสื่อประสานของความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
  5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ ร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมไม่ว่าเป็นของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา
  6. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกทางแก่บุคคล หรือสถานศึกษา โดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินใด ๆ หรือด้วยประการใด อันจะก่อประโยชน์แก่บุคคลหรือสถาบันนั้น
  7. เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยาการ วัฒนธรรม และ การสังคมสงเคราะห์
  8. เพื่อร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  9. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
ลักษณะของหน่วยงาน   เพื่อปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
ตำแหน่งหัวหน้า   ประธานกรรมการมูลนิธิเด็ก
พื้นที่ดำเนินการ   จังหวัดเชียงราย พะเยา เลย ศรีสะเกษ นครพนม หนองคาย สกลนคร กาญจนบุรี กรุงเทพฯ พิษณุโลก

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th