ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็ก : ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
รองประธานกรรมการ : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการและผู้จัดการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก : นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร : นายโสภณ สุภาพงษ์
กรรมการ : ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กรรมการ : ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
กรรมการ : ผศ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
กรรมการ : นายสกุล บุณยทัต
กรรมการ : นายสิทธิชัย สุวรรณกุล
กรรมการ : นายสิน พงษ์หาญยุทธ
กรรมการและเลขานุการ : นางรัชนี ธงไชย
เลขาธิการอาสา : นายพิภพ ธงไชย
   

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th