รีวิวหนังสือ

มูลนิธิเด็ก ชวนเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันโลกกว้าง รวมถึงเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการทางสมองของเด็ก ด้วยหนังสือดีที่เราอยากแนะนำ เพื่อให้พ่อแม่ ครู และผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กอย่างเข้าใจและส่งเสริมให้ครอบครัวใช้หนังสือเป็นสื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงสร้างเด็กให้กลายเป็นนักอ่าน นักเขียน นักค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดกับตนเองและสังคมไทยต่อไป