โครงการฟื้นฟูเด็กพิเศษ
และเด็กพัฒนาการช้า
โครงการอุปการะเด็ก และทุนการศึกษา
เพื่อเด็กยากไร้ในชนบท
สำนักพิมพ์มูลนิธิ
โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก
โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดี
ของขวัญ ของชำร่วย มูลนิธิเด็ก
โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน
FFC CHANNEL
โครงการศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว