ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็ก ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) นายแพทย์ประเวศ วะสี
รองประธานกรรมการ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการและผู้จัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุปรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
กรรมการและเลขานุการนางรัชนี ธงไชย
กรรมการผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
กรรมการ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
กรรมการ ผศ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
กรรมการ ผศ.สกุล บุณยทัต
กรรมการ นายโสภณ สุภาพงษ์
เลขาธิการอาสา :นายพิภพ ธงไชย
image