สถาบันวิชาการและสื่อฯ มูลนิธิเด็ก และสถาบันเด็ก ม. มหิดล

ร่วมกันจัดประชุมเพื่อหารือ การทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 
 

สถาบันวิชาการและสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก เด็กพิเศษ ครอบครัว และการศึกษา มูลนิธิเด็ก ได้ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อหารือการทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสร่วมกัน

 

 
 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้น ๆ ว่า “สถาบันเด็ก” เป็นหน่วยงานวิชาการด้านเด็กที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทย โดยสถาบันแห่งนี้มีทั้งนักวิชาการ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเด็กให้แก่สังคมไทยมาตลอด

 

 
 

นอกจากนี้ ยังมีงานด้านเด็กอีกมากมาย รวมไปถึงการผลักดันนโยบายด้านเด็กที่สำคัญ ๆ ให้กับประเทศไทยด้วย โดยล่าสุด รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ได้ริเริ่มทำโครงการด้านเด็กใหม่ ๆ หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการล่าสุด คือการฟื้นฟูเด็กในบ้านพักเด็ก ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายสิทธิเด็ก

 

 
 

เด็กเหล่านี้ มีลักษณะเหมือนกันกับเด็กของมูลนิธิเด็ก คือเป็นเด็กยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและไม่ได้รับโภชนาการอย่างเหมาะสม จึงมีปัญหาทั้งด้านสุขภาพ พัฒนาการล่าช้ากว่าวัย และมีความบอบช้ำทางด้านจิตใจ

 

 
 

มูลนิธิเด็ก จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเด็ก เพื่อร่วมช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ด้วยกัน ด้วยการเป็นทั้งที่พักพิงให้กับเด็ก และนำความรู้วิชาการและการแพทย์ด้านเด็กเข้ามาช่วยเหลือ

 

 
 

ที่ผ่านมา มูลนิธิเด็กกับสถาบันเด็กก็ได้ร่วมมือกันช่วยดูแลและฟื้นฟูพัฒนาการให้กับเด็กกำพร้าและยากจนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก โดยได้รับความกรุณาจากคุณหมอสุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการคนก่อน และคุณหมอแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ ในดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเด็ก ซึ่งมีจำนวนถึง ๑๐๑ คน

 

 
 

และ ยังช่วยจัดอบรมบุคลากรของมูลนิธิเด็กในการทำงานกับเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งการทำงานกับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษ เป็นงานที่ยากลำบากอย่างมาก และต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์ของการฟื้นฟู ในขณะที่เด็กบางคนที่มีอาการรุนแรง อาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฟื้นฟูเขาให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ

 

 
 

สังคมไทย กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในขณะที่เรามีเด็กเกิดใหม่น้อยลง และเด็กจำนวนหนึ่งเป็นเด็กขาดโอกาส และในเด็กกลุ่มนี้มีไม่น้อยที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและเป็นเด็กพิเศษ จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงเป็นอย่างมากว่าในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเจอวิกฤตด้านคุณภาพประชากรอย่างไรบ้าง

 

 
 

สถาบันวิชาการและสื่อฯ มูลนิธิเด็ก จึงได้ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำงานด้านคุณภาพเด็กด้อยโอกาสอย่างจริงจัง โดยจะมีการจัดประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อเรียนรู้ พัฒนางาน พัฒนาบุคลากร และวางแนวทางการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพน้อง ๆ เหล่านี้ร่วมกัน

 

 
 

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่สององค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเด็กมาอย่างยาวนาน จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยด้อยโอกาส เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตคุณภาพประชากรไทยในสังคมผู้สูงอายุ

 

 
ภาพการประชุม

 

 

 

 


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th