การอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง...
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก
๓๐/๐๑/๒๕๖๑


การอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กยุคปัจจุบัน
ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็กเป็นพื้นที่ที่พบเด็กเข้ามาใช้บริการมีปัญหาการอ่านเช่นกัน


   


ต้อมเป็นเด็กที่มีปัญหาการอ่านหรือเด็ก LD ที่มีความบกพร่องด้านการอ่านเขียน  คืออ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านได้แต่ไม่เป็นไปตามวัย  ต้อมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ไม่ชอบอ่านหนังสือ  แต่ฉลาดมีไหวพริบดี  ต้อมมาห้องสมุด เพื่อมาขอยืมหนังสือกลับไปให้แม่อ่าน ต้อมมักจะบอกว่าตนเองอ่านหนังสือได้  แต่เมื่อชวนอ่านก็บ่ายเบี่ยงทุกครั้งเรามีข้อมูลจากคุณครูของโรงเรียนวัดบางประจันต์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางห้องสมุดเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านว่าต้อมเป็นหนึ่งของเด็ก LDที่พบในอีกหลายรายในโรงเรียนแห่งนี้  ที่มีปัญหาการอ่านเราพยายามชวนอ่าน  และคุยปัญหานี้กับครอบครัวเด็ก  ครอบครัวยินดีที่ทางห้องสมุดจะสอนอ่าน และให้ต้อมมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดหลังเลิกเรียนทุกวัน ระหว่างรอผู้ปกครองรับกลับบ้าน

ต้อมขอเลือกหนังสืออ่านให้เราฟังด้วยตนเอง  แต่ต้อมก็อ่านไม่ได้  ต้องสอนอ่านและสะกดคำ ใช้เวลาอ่านนาน จนต้อมรู้สึกเบื่อ ไม่มีสมาธิ และเริ่มงอแง จากการสังเกตต้อมไม่สามารถอ่านหนังสือที่เป็นประโยคติดต่อกันยาว ๆ ได้ เพราะแยกพยัญชนะ และสระไม่ออก  บางครั้งก็อ่านตกหล่น  หรืออ่านเกินคำ  และบางทีก็อ่านแบบดำน้ำออกนอกเรื่องไปเลย  เวลาที่ต้อมอ่านไม่ออกเขาจะสะกดคำ  แต่เสียงคำที่ออกมาก็ไม่ตรงตามเสียงวรรณยุกต์ต้อมเขียนหนังสือไม่ได้ เขียนผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ชอบเรียน ชอบเล่นมากกว่า

   


ในห้องสมุดเรามีหนังสือชุดหนึ่งที่น่าสนใจ และเคยใช้กับเด็กที่อ่านหนังสือไม่คล่องมาแล้วหลายคน  จึงทดลองเลือกนำมาใช้กับต้อมดูบ้างหนังสือ “ดวงเด็กดี” ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ ตอน เขียนโดย บุญเยี่ยม จิตรดอน  ลองเลือกมาให้ต้อมอ่านด้วยคำตัวโตแยกเห็นชัดเป็นคำ ๆทำให้อ่านได้ง่ายอ่านคำไหนไม่ได้ก็ฝึกสะกดมีคำซ้ำ ๆให้อ่านแล้วอ่านอีกจนจดจำและยังเป็นคำสัมผัส ที่ทำให้อ่านแล้วสนุก  มีคำพยัญชนะผสมสระให้ได้เรียนรู้คำอ่านใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเช่นเมื่อเด็กพบคำว่า เวียน สัมผัสกับ เขียน  และ เรียน  เราจะฝึกให้เด็กสังเกตพยัญชนะที่เปลี่ยนไป ในขณะที่สระและตัวสะกดยังคงเดิม  ลองให้เด็กหาพยัญชนะตัวอื่นแทนที่ และออกเสียงอ่านให้เราฟัง ต้อมก็จะเรียนรู้คำเพิ่มขึ้น เช่น แทนที่ด้วย ท และ ต ก็จะได้คำ เทียน... เตียน  เป็นต้นเมื่อฝึกการแทนที่พยัญชนะให้เกิดคำใหม่ ๆ บ่อยครั้ง เด็กก็จะตื่นตัวต่อการอ่านและคิดคำ ตอนนี้หนังสือดวงเด็กดี เป็นหนังสือที่ต้อมอ่านทุกวัน  อ่านได้หลายตอนแล้ว มีพัฒนาการอ่านดีขึ้น อ่านได้คล่อง และอ่านได้อย่างต่อเนื่อง หลังอ่านเราจะเพิ่มด้วยการให้เขาสรุปเรื่อง เช่น เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา ในเรื่องมีใครบ้าง  มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ต้อมพอสรุปเรื่องได้โดยที่เราค่อย ๆ ทบทวนความจำให้ ตอนนี้ต้อมเริ่มอ่านหนังสือได้ดีขึ้น  แต่ยังเขียนหนังสือไม่ได้  คงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนต่อไป

 

 


หนังสือดวงเด็กดี  ยังสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเหมาะกับเด็กวัยประถมถือเป็นหนังสือขวัญใจของเด็ก ที่มีปัญหาด้านการอ่านของห้องสมุดทีเดียวขอเล่าเรื่องวิธีการชวนเด็กที่มีปัญหาการอ่านและไม่อยากอ่านหนังสือ สิ่งที่ห้องสมุดทำคือเริ่มจากให้เด็กเลือกหนังสือด้วยตนเอง  หรือเราเป็นผู้เลือกให้  แต่ควรรู้ว่าเด็กมีทักษะการอ่านเป็นอย่างไร  เลือกหนังสือที่อ่านง่ายมีคำน้อยที่สุดและอักษรตัวโต เห็นคำชัดเจน และควรช่วยเด็กอ่านเมื่อเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความสนุก  โดยผลัดกันอ่านคนละบรรทัด  แล้วค่อยเพิ่มเป็นอ่านกันคนละหน้า  หรือถ้ามีเด็กอื่นๆ อยู่ด้วย ก็ชวนอ่านด้วยกันหลาย ๆ คน ตรงนี้เด็กจะสนุกและจดจ่อ เพื่อเตรียมอ่านบรรทัดของตนเมื่อประเมินว่าการอ่านดีขึ้น ค่อย ๆ เพิ่มการอ่าน เช่น ครึ่งเล่มช่วยอ่าน  ที่เหลือให้อ่านคนเดียวจบเล่ม จนถึงขั้นอ่านคนเดียวทั้งเล่ม แต่เรายังคงช่วยประคับประคองการอ่าน เพื่อช่วยเหลือเวลาเด็กพบคำอ่านที่ยาก หลังการอ่านทุกครั้งควรชมเชยและให้กำลังใจ  เพื่อให้เด็กภูมิใจ มีกำลังใจพัฒนาการอ่านให้ดียิ่งขึ้น

 

จรีวรรณ  สาลีโภชน์
ศาลาห้องสมุดพรื้งพวงแก้ว มูลนิธิเด็ก

 


ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้วมูลนิธิเด็ก
วัดบางประจันต์ หมู่ ๑ ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว #มูลนิธิเด็ก ติดต่อบรรณรักษ์ คุณไปรยา ๐๘๑-๔๔๑-๐๐๒๙


#ศาลาห้องสมุดพริ้งพวงแก้ว 
#มูลนิธิเด็ก
www.ffc.or.th


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th