“มหกรรมบูรรพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว”
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มูลนิธิเด็ก ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว  ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเครือข่ายของโครงการปฏิรูปฯ พื้นที่เลาขวัญ จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมบูรณพัฒน์เลาขวัญ ถิ่นบ้านเขานางสางหัว” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้

  1. เพื่อสร้างองค์พระบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
  2. เพื่อทอดผ้าป่าซื้อที่ดินขยายบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
  4. เพื่อส่งเสริมทักษะสัมมาชีพแก่เด็กเยาวชนและชุมชน

การดำเนินกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านความมั่นคงทางอาหาร “กลุ่มต้นกล้าเลาขวัญ สวรรค์บ้านไพร หัวใจพอเพียง” จากโรงเรียนเครือข่ายพื้นอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 102 คน จาก 10 โรงเรียน คณะครู จำนวน 22 คน ภายใต้กิจกรรม “สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความรู้สู่สัมมาชีพในท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนและชุมชน ในการพัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะสัมมาชีพท้องถิ่น และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาความรู้สู่การสร้างสัมมาชีพในท้องถิ่น 

โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนแกนนำด้านการส่งเสริมสัมมาชีพท้องถิ่น ได้แก่ การทำเกษตรอินทรีย์ การทำปศุสัตว์ การแปรรูปอาหาร การประกอบอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน งานประดิษฐ์จากผ้า งานศิลปะท้องถิ่น พลังงานทางเลือกและการจัดการระบบสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งนักเรียนและคณะครู สามารถนำกลับไปพัฒนาโรงเรียน และชุมชนของตนเองต่อไปได้ 


พิธีเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
โดย รผอ. สพฐ กาญจนบุรีเขต 4
กิจกรรมเรียนรู้ระบบสหกรณ์ร้านค้า
กิจกรรมการเรียนรู้แปรรูปหม่อนมัลเบอรี กิจกรรมการเรียนรู้แปรรูปหม่อนมัลเบอรี
   
กิจกรรมตอกลายผ้า กิจกรรมตอกลายผ้า
   
กิจกรรมเรียนรู้พันธุ์พืช กิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์
   
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากผ้า กิจกรรมงานประดิษฐ์จากผ้า
   
   
กิจกรรมเรียนรู้พลังงานทางเลือก กิจกรรมเรียนรู้พลังงานทางเลือก


วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

 1. การปั่นจักรยาน “ร้อยดวงใน ตามรอยพ่อ สู่ต้นกล้าเลาขวัญ” โดยมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน จำนวน 834 คน จากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวในระยะทางไป-กลับ จำนวน 3 ระยะทาง คือ 70 กิโลเมตร 50 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร 
 2. การเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์เทศน์ โดยสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา จังวัดน่าน
 3. ทอดผ้าป่าบูรณพัฒน์ เพื่อหาทุนในการสร้างองค์พระบริเวณเชิงเขาระหว่างวัดเขากาญจนเขตและโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว  และหาทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าโรงเรียน
 4. งานถนนคนเดิน “ชวนชิมอาหารคาวหวาน ชื่นฉ่ำน้ำสมุนไพรในถิ่นเลาขวัญ” โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ได้นำผลผลิตทางด้านเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารพื้นถิ่น และน้ำดื่มสมุนไพร มาจำหน่ายตลอดงาน

 
กล่าวโดยสรุป การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายจากส่วนต่างๆ หรือจะใช้คำว่า “บวร”  ก็คงจะได้ เพราะงานที่สำเร็จลงได้ก็มาจากส่วนประกอบดังกล่าวทั้ง 3 ส่วน คือ บ้าน วัด โรงเรียน  ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้การดำเนินกิจกรรมลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะทุกส่วนงานที่มาร่วมกิจกรรมมาด้วยจิตอาสา ที่จะให้กิจกรรมนี้ดำเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายและคนทำงานทำอย่างมีความสุข  ตามหลักธรรมที่ว่า “ธรรมเป็นฐาน หน้าที่การงานเป็นทุน  บุญเป็นเป้าหมาย”  ธรรมเป็นฐานคือ ฐานของชีวิตต้องมีธรรมะในการครองชีวิต หน้าที่การงานเป็นทุน คือ การลงมือทำ ทำให้เกิดการเรียนรู้ สร้างทุนให้กับตนเองในการพัฒนาต่อไป การสร้างสมบุญย่อมนำสุขมาให้ เป้าความสุขที่แท้จริง คือ บุญ การเทศน์มหาชาติโดยสามเณรนักเรียนวัดนิโครธาราม การเทศน์มหาชาติโดยสามเณรนักเรียนวัดนิโครธาราม
   
การแสดงกลองยาวโดยนักเรียนบ้านเขานางสางหัว
เปิดตัวการปล่อยจักรยาน
จำหน่ายผลผลิตโรงเรียนและชุมชน
   
จำหน่ายผลผลิตโรงเรียนและชุมชน ตัวแทนมูลนิธิเด็กมอบเงิน จำนวน 1,270 บาท
จากการจำหน่ายหนังสือเล่มละบาทให้กับโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
รับมอบเงินจากชมรมนักปั่นจักรยาน
พิธีหล่อพระพุทธรูป
   
พิธีหล่อพระพุทธรูป กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
   
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
   
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
   
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
กลุ่มนักปั่นจักรเตรียมพร้อมที่จะปั่นร้อยดวงใจ
ตามรอยพ่อสู่ต้นกล้าเลาขวัญ
   
   
Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th