พระภิกษุและแม่ชีพม่ามาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเด็ก

 


เมื่อ 26-27 มิถุนายน 2558 พระภิกษุและแม่ชีจากมัณฑเลย์ ประเทศพม่าจำนวน 12 รูปและ 2 คนมีฆราวาสร่วมด้วย 5 คน ได้มาที่หมู่บ้านเด็กมาฟังแนวคิดและฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพราะท่านเหล่านี้ได้เปิดโรงเรียนสอนเด็กที่มัณฑเลย์ วัดที่นั่นได้รวมกลุ่มกันจัดการศึกษาแนวซัมเมอร์ฮิลล์และผสมผสานกับพุทธศาสนา โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดพองดาอูเป็นประธาน ท่านเจ้าอาวาสวัดพองดาอูได้มาดูงานที่หมู่บ้านเด็กตั้งแต่ปี 2550 และท่านได้ส่งครูที่นั่นมาฝึกงานอยู่ 3 ปีติดๆกัน ท่านให้เจ้าอาวาสและพระในวัดเครือข่ายของท่านมาศึกษาที่นี่ คราวนี้นับเป็นรุ่นที่ 8

ท่านชอบแนวคิดซัมเมอร์ฮิลล์ของโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่เป้าหมาย เด็กต้องเรียนอย่างมีความสุข และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

ต้อง " ทำโรงเรียนให้เหมาะกับเด็ก ไม่ใช่ทำเด็กให้เหมาะกับโรงเรียน "

ต้องมีบรรยากาศ ของ " ความรัก เสรีภาพ และการปกครองตนเอง "

ต้องมีความเชื่อว่าธรรมชาติของเด็ก " เด็กเกิดมาเป็นคนดี มีความใฝ่รู้ และซื่อสัตย์ "


จึงต้องศรัทธาในตัวเด็ก จึงสามารถให้เสรีภาพกับเด็กได้ และเด็กจะใฝ่รู้หรือมีการเรียนรู้ด้วยตนเองตามธรรมชาติที่ดีของเด็ก

แต่พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปของเด็กเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิด ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเด็ก ผู้ใหญ่ขาดความรู้ในพัฒนาการตามวัยของเด็ก


โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมีสภาโรงเรียนเป็นส่วนงานที่ฝึกการใช้เสรีภาพให้มีคุณภาพ " เสรีภาพไม่ใช่การตามใจ " สภาโรงเรียนจึงเป็นห้องเรียนสร้างความเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นให้เด็กและครู

แนวความคิดพุทธศาสนาที่นำมาใช้ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ครูต้องเป็นกัลยาณมิตร

เสรีภาพและการปกครองตนเองต้องเกิดจากความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของ " พรหมวิหาร 4 "

เสรีภาพ คือ การให้โอกาสเด็กในการเลือกทำกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจนพบศักยภาพของตนเอง (แทรกแซงเด็กให้น้อย) ครูจึงต้องมีความอดทนและเลิกคิดว่าตนเป็นศูนย์กลางของความรู้ จะทำให้ครูลดทิฐิมานะและเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก เพราะปัจจุบันมีความรู้เกิดใหม่เสมอ ๆ


เสรีภาพจะทำให้เด็กมีอิทธิบาท 4 ได้พบกับวิชาที่ตนเองรัก ได้พบกับงานที่ตนเองรัก ได้พบกับความสำเร็จที่ตนเองมีจิตตะ วิริยะ และวิมังสา โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาเคียงข้าง (Teach Less Learn More) ครูหมั่นตั้งคำถามให้เด็กค้นคว้าและต้องเป็นคำถามที่สร้างแรงจูงใจให้สนุกกับการค้นคว้า พยายามให้เกิดการคิดวิเคราะห์ รู้จักค้นหาความจริง หาคุณค่าที่แท้จริง นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ การศึกษารูปแบบนี้จึงต้องพัฒนาครูเป็นหลัก หมู่บ้านเด็กจึงต้องมุ่งพัฒนาครูเป็นสำคัญ เนื้อหา 3 Rs และบูรณาการโดยใช้หัวข้อ " ชาวนาในศตวรรษที่ 21 " เพราะคนไทยกินข้าว (พม่าก็เหมือนกัน) ข้าวคือชีวิต ชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์


สรุป " การศึกษาของหมู่บ้านเด็ก เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต (ที่ดี)


13:00 น. ท่านไปศึกษาและดูงานที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ของคุณทิวาพร ศรีวรกุล

27 มิถุนายน ฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้กับทีมครูหมู่บ้านเด็ก


รัชนี ธงไชย
ครูใหญ่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
28 มิถุนายน 2558Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th