Share

 

 

มูลนิธิเด็ก รับสมัครงาน


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ “ศูนย์วิทยพัฒนา” จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาปฐมวัย พัฒนาการ จิตวิทยาหรือสาขาใดก็ได้
3. รักเด็กและชอบทำงานกับเด็ก
4. ชอบค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเด็ก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและงาน
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในรูปแบบใหม่ ๆ
8. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานกับเด็กมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของเด็ก
- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
- สังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม การเสริมแรงและการลงโทษที่เหมาะสม
- จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก
- สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นความสนใจ ใฝ่รู้ และมีความสุข สนุกในการเรียนรู้
- ฝึกทักษะกระบวนการคิด
- วัดผลประเมินผลพัฒนาการของการเรียนรู้ได้หลายวิธีอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัวเอง (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลการทำงานที่ผ่านมา การอบรมต่าง ๆ หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  มูลนิธิเด็กสมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/24 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220
โทร. 0-2814-1481 ถึง 7   โทรสาร 0-2814-0369         อีเมล children@ffc.or.th

ติดต่อ : นางสาวจิรประภา วางาม   โทร. ๐๘๒-๙๒๖-๑๐๓๕


 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th