โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน ดำเนินงานภายใต้ “ยุทธศาสตร์การเรียนรู้บนฐานของชุมชน” เป็นการจัดการศึกษาที่เป็นของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งในที่นี้หมายถึง เด็กเยาวชน สมาชิกชุมชน และผู้ที่มีส่วนในการจัดการศึกษา เช่น ครู  ครูภูมิปัญญา จิตอาสา และผู้นำชุมชน เพื่อจัดการศึกษาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนตนเอง โดยนำองค์ความรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เรียนรู้ในวิถีชีวิตจริง ทำเป็น คิดเป็น อยู่ร่วมกัน และจัดการเป็น เพื่อชีวิตและการอยู่ร่วมกันที่ดี โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนด้วยหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรชุมชน
2. การเสริมสร้างศักยภาพคณะครูเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนเรียนรู้ แก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. การส่งเสริมการอ่านสร้างสุขอำเภอเลาขวัญ
4. การจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร  สามเณรี บวชศีลจาริณี  และเยาวชนภาคฤดูร้อน

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th