ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์
ปิดรับสมัครแล้ว...
โครงการศาลาห้องสมุด วัดบางประจัน  จ.สมุทรสงคราม
ศาลาห้องสมุด  วัดบางประจัน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  เกิดขึ้นจากความประสงค์ของภรรยา  ศ.นพ.เสม  พริ้งพวงแก้ว  สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้  แหล่งศึกษาค้นคว้าของเด็ก เยาวชน  และคนในชุมชนใกล้เคียง  รวมถึงคนในจังหวัดโดยรอบได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประเภทหนังสือในศาลาห้องสมุด
 • หนังสือเกี่ยวกับบุคคลสำคัญแถบเอเชีย  และโลก
 • หนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา  คริสตศาสนา  และศาสนามุสลิม
 • หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สื่ออื่น ๆ เช่น  สื่อการเรียนรู้ VCD สารคดีบุคคลสำคัญของโลก  ฯลฯ
 • แนะนำหนังสือที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อเด็ก  เยาวชน  ชุมชน  และสาธารณชน

คุณสมบัติของบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด
ประกาศรับสมัครงาน  ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด  จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในท้องถิ่น  มีความรู้  รักการอ่าน  และรักในอาชีพ
 • มีใจอาสาในการทำงานอาสาสมัคร
 • ให้ความสนใจในเรื่องธรรมะ  การปฏิบัติธรรม
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้  มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านงานเทคนิค / งานบริการห้องสมุดเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา  และวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ  การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือทำบัตรรายการ  ทำบรรณานุกรม  ทำดรรชนี ทำสารสังเขป  จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด  ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด  จัดกิจกรรม  ส่งเสริมการอ่าน  ศึกษา  ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัต
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  และให้เลขหมู่หนังสือ  ทำดรรชนี ทำบรรณานุกรม  ทำสารสังเขป  ให้คำแนะนำในการใช้คู่มือการศึกษา  ค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชีหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด  การจัดทำและรักษาสมุดทะเบียนต่าง ๆ ของห้องสมุด  การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ  การทำกฤตภาคและการเก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุด  จัดเก็บสถิติงานบริการ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ติดต่อประสานงาน  รวมทั้งควบคุม ดูแลความเรียบร้อย  การเก็บรักษา  และซ่อมแซมหนังสือและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิเด็ก  (วงเล็บมุมซอง  “สมัครงาน”)
95/24  หมู่ 6  ซอยกระทุ่มล้ม 18  ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มล้ม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73220
โทร. 0-2814-1481-7            โทรสาร 0-2814-0369          E-mail : information@ffc.or.th
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ตุลาคม  255295/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th