โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
สำหรับเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิเด็ก
Education , Art and Culture Institute Foundation For Children


ความเป็นมา
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2546 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ในที่ดินของมูลนิธิเด็ก และโครงการสานรัก AIS สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น พร้อมทำถนน ทำรั้วและที่ใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2547 รับเด็กกำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก และถูกทอดทิ้งตั้งแต่อายุ 3 - 6 ปี อยู่ประจำกินนอน โรงเรียนนี้เกิดขึ้นจากการนำ 3 แนวคิดของตะวันตกกับตะวันออก มาปรับใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก

1. แนวคิดพุทธศาสนา คือ เป็นการนำหลักสนาธิและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อเกิดปัญญา โดยพิจารณาปัจจัยในของตัวเด็กเป้นสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยภายในของตัวเด็กเป็นสำคัญ และเสริมด้วยการจัดสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจของเด็ก โดยเชื่อในเรื่องปัจจัยภายในของความเป็นกุศลที่มีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และการบวนการเรียนรู้กับความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ที่พ้นไปจากการใช้อำนาจ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร โดยมีเมตตา กรุณา และปัญญาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัวกำกับตามหลักไตรสิกขา

2. แนวคิดมอนเตสซอรี่ คือ การให้อิสรภาพ ในการเลือกเรียนตามความสามารถ และความต้องการตามธรรมชาติ ของเด็ก และการยอมรับลักษณะของเด็กแต่ละคน โดยการจัดสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทางด้านต่างๆ ของเด็ก

3. แนวคิดซัมเมอร์ฮิล คือ การให้เสรีภาพการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก ด้วยการจัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติ และการเล่นของเด็กไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมชาติของให้เหมาะสมกับโรงเรียนและครู

เหตุที่เลือก 3 แนวคิด
เพราะเชื่อว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยในการพัฒนาเด็กทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะสมองกับหัวใจให้สัมพันธ์กันจนเกิดสติปัญญา ความสงบและสันติสุขของมนุษยชาติ


โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก
ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ศ.น.พ. ประเวศ วะสี
ผู้จัดการโรงเรียน นายพิภพ ธงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
เพื่อให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้ตามความสนใจและตามความสามารถของตนเอง
เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ วินัย สมาธิในการทำงาน ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้
เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานด้านภาษาและคณิตศาสตร์
เพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เจริญเติบโตได้มาตรฐานตามวัย

การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดจึงมีกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

กิจกรรมประสบการณ์ชีวิต วัตุประสงค์ เพื่อฝึกให้เด็กทำงานด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ

กิจกรรมประสาทสัมผัส วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส ให้ประสานสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เด็กจะได้สำรวจค้นหาและทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นเส้นทางสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมวิชาการ วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานด้านภาษาและคณิตศาสตร์ โดยเด็กจะได้เรียนผ่านกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้สื่ออุปกรณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

กิจกรรมนอกห้องเรียนและอื่น ๆ

 
   
กิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมนักสำรวจน้อย
   
กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
   
กิจกรรมศิลปประดิษฐ์ร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมซื้อหนังสือ
   
กิจกรรมซักผ้า ตากผ้า โภชนาการที่มีประโยชน์
   
 
อาหารสู่น้อง  

ผลที่เด็กได้รับจากการจัดกิจกรรม
เด็กมีอิสระในการทำกิจกรรมที่ตนสนใจ และตามความสามารถของตนเอง
เด็กมีระเบียบ วินัยและสมาธิในการทำงาน เป็นตัวของตัวเอง มีความระมัดระวังในการใช้สื่ออุปกรณ์
เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
เด็กมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้มาตรฐานตามวัยโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก เป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ของสังคมที่ช่วยเหลือเด็ก ได้เพียงบางส่วน ยังมีเด็กอีกมากมายที่ยังต้องการความเมตตา และความมีน้ำใจของคนร่วมสังคมเดียวกัน
“เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฎิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การสหประชาชาติ ช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา”
จำนวนเด็กที่รับดูแลอยู่ (31 กรกฎาคม 2552 )
เด็กผู้ชาย 31 คน
เด็กหญิง 20 คน
รวมทั้งสิ้น 51 คน
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th