รายการโทรทัศน์สื่อสร้างสังคมอุดมสุขครูของแผ่นดิน

ทิพวรรณ จันดาทอง

ครูของแผ่นดิน

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใด งานเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั่น เสร็จแล้วแสนงาม”

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

บทกลอนข้างบน ได้กล่าวถึงดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันครู คือ ดอกกล้วยไม้ เพราะมีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับสภาพชีวิตครู นั้นคือ กว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกผลให้เราชื่นชมได้ ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ก็ต้องใช้เวลานานในการอบรมสั่งสอน
เนื่องจากครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิต เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน คณะรัฐมนตรี โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น วันครู

ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ

เมื่อเอ่ยถึงคำว่าครู ก็มักจะนึกถึงบุคคลที่ยืนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียน แต่ในครั้งนี้ฉันอยากจะนำเสนอเรื่องราวของคุณครูที่สามารถสอนนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 10,000 แห่ง มีลูกศิษย์มากกว่า 2,000,000 คน ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา พม่า และเวียดนาม นั่นคือ “ครูตู้”

ครูตู้ เป็นคำที่เด็ก ๆ ใช้เรียกคุณครูที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ โดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะครูอาจารย์ และลูกศิษย์ทุกคนได้น้อมรับพระบรมราโชวาทที่ว่า “ถ้ามีคนถามว่าจบมาจากโรงเรียนไหน จงบอกเขาเถิดว่า มาจากโรงเรียนบ้านนอกเล็ก ๆ ที่ชื่อ วังไกลกังวล”

และโรงเรียนบ้านนอกเล็ก ๆ แห่งนี้ ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อ พ.ศ. 2539 (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในชนบท)

โครงการการศึกษาระบบทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนปลายทาง เช่น การจัดแสงสว่างภายในห้องเรียน การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน และในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาแสงสะท้อนบนจอเครื่องรับโทรทัศน์ได้ รวมทั้งการจัดส่งตารางสอนและคู่มือครูการสอนทางไกลให้ถึงโรงเรียนปลายทางก่อนเปิดเทอมโดยไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้ ได้พระราชทานรายการพิเศษชื่อ “ศึกษาทัศน์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  มีพระราชประสงค์ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผลิตรายการเพื่อการศึกษา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อรายการว่า  “ศึกษาทัศน์” (QUEST FOR KNOWLEDGE)  โดยมีพระราชประสงค์ให้สถานีฯ ดำเนินรายการในรูปแบบของการพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากของจริง สถานที่จริง

โดยได้มีการผลิตรายการและออกถ่ายทำในตอนแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2543 ชื่อตอน “น้ำพระทัยจากในหลวง” และได้ดำเนินการถ่ายทำรายการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในการออกถ่ายทำรายการ จะออกถ่ายทำทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ (เพื่อไม่ให้กระทบผลการเรียนของนักเรียนที่ร่วมรายการ) และกลับมาตัดต่อรายการเพื่อนำออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เนื้อหาของรายการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ  งานด้านการเกษตร งานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรม , วัฒนธรรม , ประเพณี และภูมิปัญญามนุษย์ในแต่ละท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28  กันยายน พ.ศ. 2543 และวันที่ 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแนะนำ ในเรื่องของการผลิตรายการและรูปแบบของรายการกับเจ้าหน้าที่ผลิตรายการศึกษาทัศน์ ว่า “ เราต้องให้เด็กรู้จักใช้มือทำ ให้เค้าใช้มือทำ”

และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นครูสอนวิชาว่าด้วย “เรื่องดิน”
ที่ห้องเรียนธรรมชาติ “บ้านเขาเต่า”

"... ถ้าดินอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ปลูกอะไร มันไม่ทำงาน นี่มันทำงาน จะเห็นเป็นปม ๆ ถ้าอยากให้ดีใส่ถั่ว
(ปลูกถั่วปรับปรุงดิน)..."
พระราชกระแสนี้ เป็นการสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับดิน ที่บริเวณ
หน้าโรงเรียนเทศบาลเขาเต่า ที่ใครหลายคนคงเห็นและจำได้ดี

เหตุผลที่ฉันได้นำเสนอเรื่องราวของครูตู้ เพราะอยากจะบอกให้รู้ว่าเด็กไทยที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ได้มีโอกาสทางจากศึกษาจากครูตู้ เพราะครูของแผ่นดิน

เกร็ดความรู้เรื่องคำขวัญวันครู
พ.ศ. 2545 “สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู” เจ้าของคำขวัญ นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี
พ.ศ. 2546 “ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู” เจ้าของคำขวัญ นางสมปอง สายจันทร์
พ.ศ. 2547
“ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู” เจ้าของคำขวัญ นางสาวพรทิพย์ ศุภกา
พ.ศ. 2548 “ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบูชาครู” เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ หัวใจเพชร
พ.ศ. 2549 “ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู” เจ้าของคำขวัญ นางพรรณา คงสง
พ.ศ. 2550 “สิบหกมกรา เทิดทูนพ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู” เจ้าของคำขวัญ นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์
พ.ศ. 2551 “ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา” เจ้าของคำขวัญ นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม
พ.ศ.2552 “ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู” เจ้าของคำขวัญ นางนฤมล จันทะรัตน์
พ.ศ.2553 “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” เจ้าของคำขวัญ นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

ที่มา :     
http://www.dlf.ac.th/
http://www.prdnorth.in.th/The_King/livestudy.php
http://www.kkws.ac.th/index.php/quest
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=myoom&month=01-2009&date=14&group=2&gblog=12
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th