รายการโทรทัศน์สื่อสร้างสังคมอุดมสุขปี 2550 ปี2551      
รายงานการดำเนินงาน
ปี 2550
       
จากเด็กและเยาวชนสู่.....สามเณร
สร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่
สืบสานพระพุทธศาสนา


กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พุทธธรรมด้วยกระบวน การเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกฝนพัฒนาตนเองด้วยการภาวนาทั้งในและนอกรูปแบบ เพื่อความเข้าใจตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างรู้เท่าทันและเป็นปกติสุข  จากความเชื่อพื้นฐานว่า ทุกคนมีศักยภาพภายใน และสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองได้  การเรียนรู้ธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ธรรมอย่างสนุก ได้สาระและหลักธรรมะอย่างชัดเจน พร้อมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนได้ตามจริง 

จากเป้าหมาย..........
เพื่อสร้างมโนธรรมสำนึกให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาสติปัญญารู้เท่าทันสื่อในยุคบริโภคนิยม
เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าความสุขจากการภาวนา
เพื่อสร้างศาสนทายาทรับใช้พุทธศาสนาและสังคม


สู่เนื้อหา.......
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน
ฝึกคิดเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติและสังคม
เข้าใจตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม
ฝึกทักษะการฟัง พูด การจับประเด็น
ศิลปะกับการสื่อธรรมะ
จาริกธุดงค์
การเรียนรู้ธรรมะแบบมีส่วนร่วม
      อริยสัจ 4 ในฐานะแผนที่ชีวิต
       สติปัฏฐาน 4 นี้คือทางสายเอก
       คิดอย่างพุทธ

ในปี 2551  โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท จะจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อสนับสนุนการบรรพชาสามเณรในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  จำนวน 1,000  รูป  ในช่วงวันที่ 1 -30 เมษายน 2551  จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอุปถัมภ์ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นจำนวนเงินรูปละ  999  บาท

รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม และศูนย์การเรียนรู้
ที่ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
โครงการอาหารเพลเพื่อสามเณรในชนบท มูลนิธิเด็ก ปี พ.ศ. 2551
ภาคกลาง
ชื่อวัด อำเภอ อำเภอจังหวัด ระยะเวลา จำนวน รูป/คน
วัดวิเศษการ  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 70 รูป
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยธรรมานุรักษ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 – 30 เม.ย. 2551 เยาวชนสตรี 80 คน
 
ภาคเหนือ
ชื่อวัด อำเภอ อำเภอจังหวัด ระยะเวลา จำนวน รูป/คน
โรงเรียนพลราชมวิทยากร (วัดพันเตา) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 40 รูป
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา อ.สันติสุข จ.น่าน 2 – 13 เม.ย. 2551 สามเณร 60 รูป
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 15 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 50 รูป
วัดห้วยกิ้วนาราม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 25 มี.ค. – 10 เม.ย. 2551 สามเณร 25 รูป
อาศรมพระธรรมจาริกบ้านพอนอคี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 – 20 เม.ย. 2551 สามเณร 30 รูป
เยาวชน 20 คน
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อวัด อำเภอ อำเภอจังหวัด ระยะเวลา จำนวน รูป/คน
วัดดอนธาตุนรงค์ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 2 – 26 เม.ย. 2551 สามเณ 50 รูป
เยาวชน 150 คน
ศูนย์ทับทิมนิมิต อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2551 สามเณร 30 รูป
วัดป่าธรรมศิลาราม(ลานหินตัด) อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 1 – 15 เม.ย. 2551 สามเณรและเยาวชน
30 รูป / คน
วัดโพธิ์สว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 2 – 26 เม.ย. 2551 สามเณร 100 รูป
เยาวชน 200 คน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสะอาด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 2 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 70 รูป
 
ภาคใต้
ชื่อวัด อำเภอ อำเภอจังหวัด ระยะเวลา จำนวน รูป/คน
วัดท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 3 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 80 รูป
เยาวชน 400 คน
วัดสุชน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 8 – 30 เม.ย. 2551 สามเณร 81 รูป
วัดโพธิวงศาราม อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 6 - 30 เม.ย. 2551 สามเณร 100 รูป
วัดอรุณดาราราม (วัดชายทะเล) อ.สิงหนคร จ.สงขลา 1 – 15 เม.ย. 2551 สามเณร 100 รูป
 


95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th