รายการโทรทัศน์สื่อสร้างสังคมอุดมสุขสนับสนุนการเติบโตให้เด็กๆ ด้วยกิจกรรม...โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เด็กวัย 3-5 ปี เป็นช่วงวัยแห่งโอกาสของการพัฒนาในทุกด้าน โดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้หล่อหลอมประคับประคองให้เด็กมั่นคงแข็งแรงในก้าวย่างของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ "ศูนย์เด็กเล็ก" จึงเป็นเสมือนสังคมจำลองโลกของเด็ก ๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง โดยมีผู้เลี้ยงดูเด็ก เป็นผู้สนับสนุนสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องตามวัย

บทบาทของผู้เลี้ยงดูเด็ก หรือ ครูพี่เลี้ยงเด็ก จึงถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธีกิจกรรมในโครงการสร้างหลักสูตรจากวัฒนธรรมท้องถิ่น
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวอย่างง่าย ๆ เช่น นิทาน “ยายแต้มผักบุ้งทอดยอด” เป็นนิทานที่แต่งขึ้นจากการทำแปลงผักในบริเวณศูนย์เด็กเล็ก ที่ทำให้เด็กเห็นการเพาะเมล็ดผักบุ้งจนกลายเป็นต้นใหญ่ และนำมาประกอบเป็นอาหารรับประทาน

สร้างการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก สามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สนุก และสร้างสรรค์ความคิดจินตนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วัสดุในธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ปล้องไม้ไผ่ รังไหม ลูกยาง หรือฟางข้าว เป็นของเล่นที่หาได้ง่าย และเล่นได้ไม่รู้เบื่อ ทั้งยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำวัยเยาว์อย่างยาวนานสร้างสุขในชีวิตจากวิถีชุมชน
วิถีการดำเนินชีวิตในชุมชน สามารถถ่ายทอดซึมซับสู่เด็กได้ ด้วยการเห็นแบบอย่างวิธีปฏิบัติในชุมชน เช่น การไปทำบุญตักบาตรที่วัด ประเพณีการละเล่น บทเพลงพื้นบ้านสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เป็นสำเนียงภาษาถิ่น สอนให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ และสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มูลนิธิเด็ก มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความสามารถแก่ครูพี่เลี้ยงเด็กในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเอกลักษณ์ของศูนย์เด็กเล็กที่สอดคล้องตามวัฒนธรรมท้องถิ่น

สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
ติดต่อได้ที่มูลนิธิเด็กหมายเลขโทรศัพท์ 0-2814-1481-795/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th